OCPD z sumą do 1.000.000 EUR

Rewolucja w ubezpieczeniu
Wysokie sumy gwarancyjne, przejrzyste OWU, na prawie polskim

 • Przyjazne warunki ubezpieczenia i szeroki zakres ubezpieczenia
 • Rażące niedbalstwo i wina umyślna na prostych zasadach
 • Pełna ochrona za podwykonawców
 • Wsparcie rzeczoznawców szkodowych

Poznaj nowy produkt OCPD – najważniejsze korzyści:

 • suma ubezpieczenia do 1.000.000 EUR na każde zdarzenie – nie ulega pomniejszeniu po szkodzie
 • pełna ochrona za podwykonawców, również w kabotażu
 • rażące niedbalstwo lub wina umyślna pracowników Ubezpieczonego i jego Podwykonawców, w tym przekroczenie przepisów ruchu drogowego
 • rażące niedbalstwo właściciela w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych
 • klauzula postojowa bez pułapek – umożliwiająca bezproblemowe parkowanie pojazdu
 • wydanie towaru osobie nieuprawnionej –  zarówno w stosunku do odbiorcy przesyłki, jak i fałszywego przewoźnika
 • składka liczona na podstawie liczby pojazdów
 • 99,9% ładunków objętych ochroną w zakresie podstawowym – brak ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela limitów na poszczególne rodzaje przewożonych ładunków
 • ochrona za niedbalstwo właścicieli dla jednoosobowych działalności
 • polskie prawo i jurysdykcja sądowa
 • zakres ubezpieczenia dostosowany do przepisów prawa niemieckiego – odpowiedzialność do 40SDR
 • Wycofanie towaru z obrotu w przypadku przerwania łańcucha bezpieczeństwa w żywności
 • Art. 24 konwencji CMR (deklaracja wartości) oraz art. 26 konwencji CMR (specjalny interes)
 • Koszty dodatkowe związane z minimalizacją szkody z limitami ponad sumę ubezpieczenia
 • Samolikwidacja szkód drobnych oraz przedpłata odszkodowania w celu kontynuacji przewozu

Składka za rok już od 3.700zł

Poznaj warunki dla Twojej firmy

  Dowiedz się jak będą przetwarzane Twoje dane
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO -- informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden roku liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert. Podanie danych ma charakter dobrowolny