OCPD z sumą ubezpieczenia
do 1.000.000 EUR

Rewolucja w ubezpieczeniach – zapraszamy do kontaktu.

Fałszywy przewoźnik i nieuczciwy podwykonawca

Kradzież przesyłki wyłudzonej podstępnie do przewozu przez:

legalnie działającą firmę przewozową lub
osoby, które fałszywie podały się za określonego przewoźnika

jest jednym z największych problemów branży transportowej o ostatnim czasie. Problem jest poważny, ponieważ są to zazwyczaj szkody o bardzo dużej wartości i jednocześnie najczęściej polisa OCPD albo nie chroni od tych przypadków, albo ochrona ubezpieczeniowa jest mocno ograniczona.

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCPD udziela pełnej ochrony w obu wymienionych powyżej sytuacjach, do wysokości sumy ubezpieczenia.

Klauzula postojowa

Zbyt rygorystyczna klauzula postojowa może znacznie utrudnić, uniemożliwić przewoźnikowi prowadzenie działalności transportowej lub narazić go na brak ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula taka może wykluczać parkowanie np. na parkingach autostradowych, na stacjach benzynowych, czy w miejscu rozładunku. Może też przewidywać, że pojazd musi być parkowany bezpośrednio w snopie światła, co nie zawsze jest możliwe, albo że stacja paliw musi być duża, cokolwiek to znaczy, i otwarta w chwili parkowania.

Proponowana przez Transbrokers klauzula postojowa przewiduje możliwość parkowania pojazdu na parkingu dla samochodów ciężarowych lub przystosowanym do postoju pojazdów ciężarowych (np. MOP), w tym położonych przy stacji paliw, hotelu lub motelu, których teren jest monitorowany i oświetlony oraz które są umiejscowione bezpośrednio przy głównej drodze. W przypadku oczekiwania na rozładunek parkowanie możliwe jest na terenie ogólnodostępnym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji odbiorcy, w tym parkingów dla gości, urządzonych poza ogrodzonym i dozorowanym terenem lokalizacji odbiorcy, o ile taki postój nie jest dłuższy niż 12 godzin.

Rażące niedbalstwo i wina umyślna

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody w wyniku rażącego niedbalstwa, w tym także za szkody powstałe wskutek rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zlecenia transportowego lub winy umyślnej pracowników Ubezpieczonego lub Podwykonawców Ubezpieczonego.
Limit odpowiedzialności wynosi do 500.000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia.

Rzeczoznawca w procesie likwidacji szkód

W razie uszkodzenia przesyłki w transporcie Przewoźnik ma możliwość otrzymania pomocy rzeczoznawcy ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy szkoda w przewożonej przesyłce powstała z przyczyn występujących po stronie nadawcy, odbiorcy, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej nasz rzeczoznawca pomoże Przewoźnikowi uwolnić się od odpowiedzialności.

Samolikwidacja szkód

W transporcie ważne jest szybka i sprawna likwidacja szkód. Najlepszym rozwiązaniem jest umożliwienie Przewoźnikowi samolikwidacji. Przygotowane przez Transbrokers OWU przewidują, że jeśli – według oceny Przewoźnika – wartość szkody w przewożonej przesyłce nie przekracza kwoty 5.000 euro, wówczas Przewoźnik i odbiorcą mogą samodzielnie sporządzić protokół szkodowy, wraz z dokumentacją zdjęciową. Dzięki temu zdecydowana większość szkód może być likwidowana z zastosowaniem tej wygodnej i uproszczonej formuły.

Przedpłata odszkodowania

Przygotowane przez Transbrokers OWU przewidują, że Ubezpieczyciel dokona:

  • przedpłaty odszkodowania lub
  • udzieli gwarancji jego wypłaty

do kwoty 25.000 euro na każde zdarzenie, jeśli będzie to konieczne w celu umożliwienia Ubezpieczonemu kontynuacji przewozu lub wykonania usługi spedycyjnej, a okoliczności zdarzenia będą wskazywać na odpowiedzialność Ubezpieczonego.

Deklaracja wartości towaru,
art. 24 konwencji CMR

Przygotowane przez Transbrokers OWU zapewniają przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku przyjęcia przez niego bądź też jego podwykonawcę:

  • deklaracji wartości przesyłki (art. 24 Konwencji CMR) lub
  • deklaracji specjalnego interesu w dostawie przesyłki (art. 26 Konwencji CMR).

Deklaracja wartości lub specjalnego interesu w dostawie powinny zostać zawarte w liście przewozowym, umowie przewozu lub innym dokumencie przewozowym. Jeśli przewoźnik i zleceniodawca nie umówił się z nadawcą na dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przyjęcia ww. deklaracji wówczas – zgodnie z OWU – przyjmuje się , iż mieści się ono w przewoźnym (frachcie).

Poznaj warunki dla Twojej firmy

    Dowiedz się jak będą przetwarzane Twoje dane
    Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO -- informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden roku liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert. Podanie danych ma charakter dobrowolny