Regulamin świadczenia usług elektronicznych

Poniższy regulamin określa zasady usług świadczonych przez spółkę Transbrokers.eu sp. z o. o. (numer KRS 0000475034 , zwana dalej „Spółką”, szczegółowe dane poniżej) za pośrednictwem witryny www „Transbrokers” dostępnej pod adresem https://www.transbrokers.eu/(zwana dalej „Stroną” lub „Witryną”).

Strona została stworzona zarówno w celu poprawienia dostępności usług Spółki, jak i z zamiarem udostępnienia bazy informacji oraz narzędzi nakierowanych na edukację użytkowników w zakresie ubezpieczeń. Witryna umożliwia także dostęp do usług, których działanie jest uregulowane osobnym regulaminem oraz polityką prywatności, dlatego przed skorzystaniem z nich należy każdorazowo zapoznać się z treścią dostępnych dokumentów, pozostałe funkcjonalności Strony lub usługi są świadczone na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Transbrokers.eu Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).

 1

Definicje

 1. „Spółka” – TRANSBROKERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysokiej, 52-200 Wysoka, ul. Fiołkowa 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000475034 numer NIP 8971791505 kapitał zakładowy w wysokości 340 000 zł, wykonująca działalność brokerską (zezwolenie KNF numer 1981/13 z dnia 09.09.2013 r.).
 2. „Użytkownik” – każda osoba lub podmiot, który korzysta z Witryny.

UWAGA: jak wskazano w opisie usług i treściach widocznych na Stronie, usługi Spółki i zawartość Witryny skierowane są wyłącznie do osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 1. „Umowa” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana każdorazowo pomiędzy Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą a Spółką poprzez skorzystanie ze Strony lub jej funkcjonalności nieobjętych osobnym regulaminami.

 2

Status Użytkownika i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W związku z naturą Strony i zasadami jej działania, w ramach których dostęp do poszczególnych usług lub funkcjonalności uzyskuje każdy podmiot już z chwilą wyświetlenia jej treści, na swoje żądanie, przejawiające się w czynności zatwierdzenia adresu wprowadzonego do przeglądarki lub kliknięciu linku prowadzącego do Strony, zawarcie Umowy uregulowanej niniejszym Regulaminem następuje z momentem dokonania czynności opisanej w zdaniu niniejszym.
 2. Umowa zostaje zawarta jedynie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, ponieważ jedynie do takich podmiotów skierowane są usługi Spółki, podmioty niespełniające niniejszego warunku mogą przeglądać zawartość Strony jedynie w celach informacyjnych lub rozrywkowych, przy czym podmioty te powinny odpowiednio przestrzegać wszystkich zasad korzystania ze Strony a wynikających z niniejszego Regulaminu.

UWAGA: zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest tożsame z zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia i dotyczy jedynie usług Spółki dostępnych poprzez Stronę a nieobjętych osobnym regulaminem czy umową (jak np. usługa „kalkulator OCP” czy „Cargomat”).

 1. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje zawarta na czas korzystania z funkcjonalności Witryny, przy czym w przypadku usług lub funkcjonalności przewidujących przesunięcie czasowe dla czynności Spółki tak jak np. w przypadku umawiania rozmowy on-line bądź konsultacji telefonicznej, umowa wygasa z chwilą wykonania świadczenia Spółki, tj. z momentem zakończenia telekonferencji czy rozmowy. W przypadku korzystania jedynie poprzez wyświetlanie zawartości Strony lub funkcjonalności opartych na algorytmach zwracających wynik niezwłocznie, umowa wygasa z chwilą opuszczenia Witryny przez Użytkownika.
 2. Niezależnie od ust. 3 powyżej każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3

Odpłatność

 1. Użytkownik bezpośrednio nie uiszcza żadnej dodatkowej opłaty za korzystanie z usług dostępnych poprzez Witrynę, świadczeniem Użytkownika jest (o ile Użytkownik złoży odpowiednie oświadczenie poprzez dostępne funkcjonalności lub w inny sposób) udzielenie listu brokerskiego lub udzielenie odpowiednich zgód na marketing lub umożliwienie innego kontaktu zawierającego element marketingowy przez wystosowanie danego zapytania czy wypełnienie formularza kontaktowego. Świadczenia te Strony uznają za w pełni ekwiwalentne.

Uwaga: brak odpłatności dotyczy korzystania z Witryny, zawarcie umów ubezpieczenia poprzez dostępne narzędzia takie jak np. „Cargomat” jest odpłatne (jest to jednak jedynie opłata na rzecz danego zakładu ubezpieczeń za świadczoną ochronę ubezpieczeniową, w żadnej mierze nie jest do niej doliczana opłata za korzystanie ze Strony) i podlega osobnej regulacji ogólnych warunków umów ustanawianych przez zakład ubezpieczeń, z którymi to warunkami należy się bezwzględnie zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

 1. Korzystanie z Witryny wymaga przesyłania danych, dlatego trzeba mieć na uwadze konieczność ponoszenia kosztów tej operacji naliczanych i pobieranych przez operatora/dostawcę internetu i/lub usług przesyłania danych. UWAGA: w związku z możliwością późniejszej synchronizacji trzeba pamiętać, że takie działania jak przekraczanie granic poszczególnych państw może powodować zmianę operatora i skutkować naliczeniem dodatkowych opłat lub opłat w innej wysokości niż oczekiwana.

4

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za działania własne, jak i wszystkich osób/podmiotów działających w jego imieniu, jak za działania własne. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem i jedynie w ramach udostępnionych funkcjonalności, w szczególności zabronionym jest korzystanie z Witryny poprzez wprowadzanie treści bezprawnych, czy działanie na szkodę Spółki lub osób trzecich.
 2. Użytkownik jest każdorazowo zobowiązany udzielić informacji rzetelnie i zgodnie z prawdą w zakresie wyznaczonym treścią danej funkcjonalności. W przypadku podania nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych może to skutkować uzyskaniem informacji/porady niekorzystnej dla Użytkownika bądź konsekwencjami wskazanymi w danej umowie ubezpieczenia, a mogą nimi być m. in.: odpowiedzialność odszkodowawcza oraz odpowiedzialność karna, wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej w danym zakresie czy jej ograniczenie. Wyliczenie powyższe ma jedynie charakter informacyjny i przykładowy.
 3. Użytkownikowi nie wolno ingerować w jakikolwiek sposób w Stronę poza przewidzianymi w niej funkcjonalnościami lub ingerować w jej kod. W szczególności zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian, które mogłyby spowodować zakłócenie działania Strony.
 4. Korzystanie ze Strony może służyć jedynie potrzebom własnym Użytkownika i nie może być wykorzystywane do innych celów, w szczególności do celów prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, Spółka jest uprawniona do całkowitego lub częściowego zaniechania świadczenia usług, w tym do blokady Użytkownika i jego adresu IP oraz rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5

Charakter i zakres świadczonych usług

 1. Strona zostaje udostępniona Użytkownikowi według stanu na chwilę jej wyświetlenia.
 2. Zakres usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Witryny wyznacza pula dostępnych funkcjonalności.
 3. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w żadnym wypadku nie jest jedną z usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Strony, jest to usługa świadczona przez wybrany zakład ubezpieczeń w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez dany podmiot z zakładem ubezpieczeń.
 4. Wygląd i działanie Strony mogą być zmieniane przez Spółkę ze względów technicznych w celu poprawy jej działania lub podniesienia jakości usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 5. Spółka może rozszerzać i/lub dodawać nowe funkcjonalności, co nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wiąże się to z nowymi obowiązkami Użytkownika.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Strony bądź inne problemy z nią związane, jeśli nie wynikają z samej Witryny a są spowodowane działaniami bądź zaniechaniami osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców takich usług jak hosting czy dostęp do sieci telefonii komórkowej/internet.

6

Usługi

Znakomita część usług świadczonych poprzez Stronę polega na udostępnianiu treści jak w przypadku większości stron www, w wybranych przypadkach z możliwością ich pobrania, jednak część usług ma bardziej złożoną naturę i wobec tego opisano je poniżej. Trzeba pamiętać, że w żadnym wypadku treści/informacje pozyskane ze Strony nie zastępują fachowej porady brokerskiej, jakiej można zasięgnąć kontaktując się ze Spółką, a samodzielne działanie w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z ryzykiem.

 

 1. Formularze kontaktowe i umawianie rozmów wideo (telekonferencji).
 2. Korzystając z udostępnionych formularzy kontaktowych Użytkownik wysyła zapytanie o możliwość kontaktu i przeprowadzenie nieodpłatnej rozmowy z użyciem narzędzi do telekonferencji (rozmowy wideo), której maksymalny czas trwania to 15 minut.

Uwaga: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wobec skierowania zapytania do Spółki przez samego Użytkownika (czy to przez formularz czy wysyłając wiadomość) kontakt zwrotny nie stanowi naruszenia zakazu przesyłania niezamówionej informacji handlowej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ani też nie narusza zakazu wykorzystywania końcowych urządzeń telekomunikacyjnych do marketingu bezpośredniego (art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), natomiast dane osobowe wprowadzone w formularzu lub przesłane w inny sposób są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności,

 

 1. dla skorzystania z tej usługi niezbędnym jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich danych wg. informacji towarzyszącej danemu formularzowi, tj. co najmniej: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz preferowanych godzin kontaktu,
 2. w ramach usługi Spółka jest zobowiązana do podjęcia próby kontaktu z Użytkownikiem poprzez połączenie telefoniczne, e-mail, bądź połączenie w postaci telekonferencji (rozmowy wideo);
 3. preferowane godziny kontaktu wskazane przez Użytkownika nie są dla Spółki wiążące, a stanowią jedynie informację dodatkową, którą Spółka uwzględni w miarę możliwości organizacyjnych,
 4. dla połączeń w postaci telekonferencji Spółka po uprzedniej informacji od Użytkownika zaproponuje co najmniej jedno narzędzie/platformę umożliwiającą przeprowadzenie takiej telekonferencji, w miarę możliwości uwzględniając prośbę Użytkownika,
 5. narzędzia do telekonferencji w postaci platform lub aplikacji są usługami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i przed skorzystaniem z tych narzędzi należy się bezwzględnie zapoznać z regulaminem/umową oraz odpowiednią polityką prywatności, w szczególności w zakresie obowiązku ponoszenia opłat oraz wymagań technicznych będących warunkiem korzystania z danej aplikacji,
 6. niezależnie od wymagań technicznych dostawcy danej aplikacji, dla skorzystania z usługi wymaganiami technicznymi jest połączenie przy użyciu urządzenia:

– spełniającego co najmniej wymagania opisane w § 7 poniżej,

– dysponującego funkcjonalnościami umożliwiającymi rejestrowanie oraz przesyłanie dźwięku i obrazu w postaci pozwalającej na przeprowadzenie wideo rozmowy,

 1. rozmowa nie może być rejestrowana przez Użytkownika zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu, bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, o której mowa w art. 772 c. (np. wiadomość e-mail).
 2. „Kalkulator składki”.
 3. Jest to narzędzie umożliwiające symulację obliczania składki i oferty ubezpieczeniowej w zależności od wprowadzonych przez Użytkownika danych,
 4. przedstawione informacje nie są w żadnej mierze ofertą ani innego rodzaju propozycją zawarcia umowy a służą jedynie przykładowemu zobrazowaniu jak może kształtować się wysokość składki ubezpieczeniowej w zależności od wybranych zmiennych dotyczących (m. in. zakresu ochrony) i mają za zadanie uświadomić Użytkownika jakie okoliczności są szczególnie istotne w tym zakresie,
 5. informacje przedstawiane przez „kalkulator składki” są oparte o algorytm bazujący na wprowadzonych przykładowych danych i w żadnej mierze nie stanowią porady, w szczególności porady brokerskiej, o jakiej mowa w art. 32 ust. 1 p. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, aby udzielić takiej porady broker jest zobowiązany dokonać analizy szeregu danych dotyczących podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i pozyskać oferty produktów ubezpieczeniowych, co jest możliwe wyłącznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu ze Spółką,
 6. korzystając z funkcjonalności umożliwiającej przesłanie zapytania Użytkownik wysyła zapytanie o możliwość kontaktu ze strony Spółki.

Uwaga: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podobnie jak w przypadku usługi wskazanej w ust. 1 powyżej, wobec skierowania zapytania do Spółki przez samego Użytkownika kontakt zwrotny nie stanowi naruszenia zakazu przesyłania niezamówionej informacji handlowej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ani też nie narusza zakazu wykorzystywania końcowych urządzeń telekomunikacyjnych do marketingu bezpośredniego (art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), natomiast dane osobowe wprowadzone w formularzu lub przesłane w inny sposób są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności,

 1. w celu skorzystania z funkcjonalności wysłania zapytania, Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić prawdziwe dane wg. informacji wskazanej w formularzu (co najmniej imię, numer telefonu, adres e-mail),
 2. w ramach usługi lit. d-e powyżej Spółka jest zobowiązania do podjęcia próby kontaktu poprzez połączenie telefoniczne, e-mail, bądź połączenie w postaci telekonferencji (rozmowy wideo).
 3. „Formularz ryzyka”.
 4. Jest to narzędzie działające podobnie jak „Kalkulator składki” na zasadzie symulacji, gdzie w zależności od danych wprowadzonych przez Użytkownika a dotyczących prowadzonej (hipotetycznej) działalności gospodarczej algorytm bazujący na wprowadzonych przykładowych danych wskazuje obszary, zagadnienia, klauzule, którym należy poświecić szczególną uwagę podczas poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej,
 5. przedstawione informacje nie są w żadnej mierze poradą ani konsultacją, a służą jedynie przykładowemu zobrazowaniu jak charakter prowadzonej działalności może wpływać na obszary zainteresowania/ryzyka podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Informacje te w żadnej mierze stanowią porady, o jakiej mowa w art. 32 ust. 1 p. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, aby udzielić takiej porady broker jest zobowiązany dokonać analizy szeregu danych dotyczących podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, co jest możliwe wyłącznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu ze Spółką.

7

Wymagania techniczne

 1. Aby korzystać ze Strony i jej funkcjonalności bez niespodziewanych utrudnień Użytkownik musi dysponować:
 2. dostępem do internetu,
 3. urządzeniem stacjonarnym lub mobilnym z zainstalowaną przeglądarką Chrome albo Firefox w najnowszych wersjach dostępnych na dzień korzystania ze Strony, w miarę możliwości Spółka podejmie także starania o umożliwienie korzystania ze Strony przy użyciu innych dostępnych przeglądarek.
 4. UWAGA: w związku z możliwością późniejszej synchronizacji trzeba mieć na uwadze, że takie zachowania jak przekraczanie granic poszczególnych państw może powodować zmianę operatora i skutkować naliczeniem dodatkowych opłat lub opłat w innej wysokości niż oczekiwana.
 5. Na potrzeby Witryny mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Wybrane podstrony mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
 6. Opisu wymagań technicznych dla poszczególnych narzędzi objętych osobnymi regulaminami należy poszukiwać w treści dokumentów dotyczących takich narzędzi.

8

Reklamacje

 1. Każdy Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Strony, ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak opóźnienia, błędy, niepoprawne działanie funkcjonalności,  przerwy techniczne, a także innych kwestii związanych z usługami świadczonymi przez Spółkę poprzez Witrynę
 2. Reklamacje takie należy kierować na adres e-mail: reklamacje@transbrokers.eu lub składać poprzez odpowiednią zakładkę widoczną na Stronie (o ile została ona udostępniona) bądź listownie, czy osobiście w siedzibie Spółki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację w postaci imienia i nazwiska, firmy, adresu e – mail wraz ze zwięzłym opisem zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 4. Spółka poinformuje składającego reklamację o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub w przypadku gdy zgłaszający nie podał adresu e-mailowego na inny adres przez niego wskazany w terminie 30  dni,  licząc od dnia jej doręczenia Spółce.
 5. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia.
 6. Oprócz toku postępowania reklamacyjnego istnieje także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów, Spółka w miarę możliwości podejmie próby ugodowego ich rozstrzygnięcia.

 

9

Dane osobowe i inne dane

 1. W związku ze świadczonymi usługami Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników lub/oraz osób działających w ich imieniu.
 2. Szczegółowy opis zakresu przetwarzanych danych, celów tego przetwarzania oraz przesłanek legalności opisano w Polityce Prywatności.
 3. Oprócz danych osobowych podanych Spółce przez Użytkownika na potrzeby korzystania z poszczególnych funkcjonalności Spółka przetwarza także dane zgromadzone w plikach cookie; m. in. dane o zachowaniach Użytkowników, sposobie poruszania się po Stronie i dokonywanych wyborach. Dane te są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, a w związku z połączeniem tych danych z innymi informacjami przetwarzanymi przez Spółkę mogą stanowić również dane osobowe. Z tego względu wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawarte w Polityce Prywatności należy odnosić także do tych danych w zakresie, w jakim stanowią one dane osobowe.

10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę, jednak dla Klienta wersją wiążącą Regulaminu jest wersja obowiązująca w chwili zawarcia Umowy.
 2. Bieżąca wersja regulaminu została opracowania dnia 12 stycznia 2022 r.
 3. Materiały oraz treści udostępnione bądź zamieszczone na Stronie podlegają ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018, poz. 1191).
 4. Żadne z materiałów wskazanych w ust. 3 powyżej czy ich części nie mogą być powielane lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która to zgoda dla swej ważności wymaga zachowania formy dokumentowej.
 5. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.