POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez

Transbrokers.eu sp. z o. o.

(zwana dalej Spółką)

na potrzeby strony dostępnej pod adresem: https://www.transbrokers.eu/

(zwanej dalej „Stroną” lub „Witryną”)

Wstęp

Wykorzystywanie funkcjonalności Strony  może wymagać podania danych osobowych.

W związku z tym, chcielibyśmy aby dysponowali Państwo jak najpełniejszą wiedzą na temat tego jak i po co przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z tym. Wszelkie działania Spółki dotyczące danych osobowych są dostosowywane do najwyższych standardów wynikających zarówno z przepisów prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego: „RODO”) jak i dobrych praktyk rynkowych.

Zapraszamy do lektury!

 1. Kto jest administratorem ?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka TRANSBROKERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysokiej, 52-200 Wysoka, ul. Fiołkowa 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000475034 numer NIP 8971791505 kapitał zakładowy w wysokości 340 000 zł

Dane kontaktowe Spółki:

telefon: (71) 726 31 74

adres e-mail: info@transbrokers.eu

adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

 • W związku z korzystaniem ze Strony oraz w razie kontaktu ze Spółką przetwarzamy jedynie takie dane osobowe, które sami Państwo ujawnią bądź które zostaną nam ujawnione przez innego administratora Państwa danych oraz dane gromadzone w plikach cookies, w szczególności mogą to być takie dane jak:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu kontaktowego;
 4. stanowisko służbowe,
 5.  
 • Prosimy o nieprzesyłanie żadnych danych szczególnych kategorii (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO), czyli takich danych jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych czy danych genetycznych, chyba że co innego zostało ustalone indywidualnie z Państwem przez upoważnionego pracownika lub współpracownika Spółki.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

W zakresie związanym z korzystaniem ze Strony lub w związku z próbą skontaktowania się ze Spółką, dane osobowe przetwarzamy w celach:

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 2. udzielenia informacji i odpowiedzi na zapytania skierowane do Spółki przez Państwa,
 3. wykonania świadczeń przewidzianych w ramach funkcjonalności Witryny,
 4. wykonania żądanych przez Państwa działań w zakresie ochrony danych osobowych bądź reklamacji dotyczących usług Spółki,
 5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez Spółkę?

 

Podstawą prawną danych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony bądź kontaktowaniem się ze Spółką, jest odpowiednio:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (świadczenia wybranej usługi) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem; na przykład rozmowa bądź konsultacja wideo z brokerem,
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, na przykład wykonania żądania wynikającego z treści złożonej reklamacji,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO; gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy,
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO; gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (może znaleźć zastosowanie np. gdy wyrażą Państwo pakiet zgód umożliwiających wykonanie na Państwa rzecz tzw. czynności marketingowych).

 

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Ujawnienie wobec Spółki danych osobowych nigdy nie jest obowiązkowe, dysponują Państwo pełną dowolnością w tym zakresie. Prosimy jednak mieć na uwadze, że ujawnienie danych osobowych może być konieczne w celu dokonania takich czynności jak:

 1. świadczenie na Państwa rzecz usług świadczonych poprzez Stronę, takie jak umówienie rozmowy wideo z brokerem,
 2. kontakt zwrotny z informacją o usługach bądź produktach Spółki, w razie zapytania,
 3. udzielenie innego rodzaju odpowiedzi lub informacji (tak telefonicznie jak i poprzez pocztę e-mail),
 4. rozpatrzenie reklamacji.

6.    Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Ujawnione przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie przez okres do tego niezbędny i prawnie uzasadniony, tj. przestaniemy przetwarzać dane gdy:

–     przetwarzanie danych ujawnionych przez Państwa poprzez Stronę przestanie być niezbędne w celu prawidłowego wykonania umów lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną a w zakresie danych ubezpieczeniowych upłyną okresy przechowywania takich danych – domyślnie Spółka przyjmuje dla tego rodzaju danych okres retencji wynoszący 10 lat,

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z Państwem. W tym przypadku, terminy te wynoszą odpowiednio – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej: lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania i gromadzenia danych osobowych (np.: obowiązki podatkowe, księgowe);
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był nasz uzasadniony interes.

 

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez Spółkę?

 

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych (uprawnienie to jest zwane też „prawem do bycia zapomnianym”)
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. przenoszenia danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest zautomatyzowane i odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  8. wycofania zgody, o ile dane są przetwarzane na jej podstawie. Proszę jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 powyżej.

 

 • pragniemy poinformować, że w sytuacji wystąpienia o dokonanie jednej ze wskazanych wyżej czynności, jako Administrator dołożymy wszelkich starań aby niezwłocznie i pozytywnie rozpoznać zgłoszone żądanie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami mamy prawo spełnić żądanie albo odmówić jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz o jego przyczynach.

 

8.    Czy Państwa dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom?

 • wszystkie dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki obsługę lub inne czynności (w sposób bezpośredni lub pośredni), jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 • W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy, zleceniobiorcy bądź współpracownicy Spółki związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna, programistyczna, hosting oraz przestrzeń serwerowa o ile przetwarzanie danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie konieczne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej.
 • Ponadto dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.

 

 1. Czy ujawnione dane są wykorzystywane do profilowania?

 

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane tak w celu profilowania, jak i żadnego innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Czy dane osobowe są przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Żadne z danych ujawnionych Spółce na potrzeby skorzystania z aplikacji nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Rozwiązania serwerowe służące do przechowywania i przetwarzania Państwa danych są oparte na szczególnego rodzaju infrastrukturze zlokalizowanej w obszarze EOG.

 

11. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?

Mając na względzie stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, jako Administrator danych osobowych Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku zapewnia:

 1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 5. Pytania? Wątpliwości?

W razie jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości dotyczących czy to niniejszego dokumentu czy to zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@transbrokers.eu.

 1. Postanowienia końcowe.

 

 • Informacje zawarte w niniejszej polityce mogą ulegać zmianie, wobec czego sam dokument będzie okresowo aktualizowany, poniżej zamieszczamy datę ostatniej aktualizacji.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Data ostatniej aktualizacji: `19 stycznia 2022 r.