Przewoźnik?
Spedytor?
A może Operator Logistyczny?

Sprawdź które z polisowych rozwiązań branży TSL są dla Ciebie

„Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.”

 • Ochrona z tytułu wykonywania
czynności terminalowych

  Ochrona z tytułu wykonywania czynności terminalowych

 • Ochrona z tytułu szkód
w kontenerze morskim

  Ochrona z tytułu szkód w kontenerze morskim

 • Ochrona w przypadku szkód
o nieznanym miejscu i dacie powstania

  Ochrona w przypadku szkód o nieznanym miejscu i dacie powstania

5 faktów na temat transportu intermodalnego oraz odpowiedzialności cywilnej OTI

 • Operator transportu intermodalnego jest przewoźnikiem, a nie spedytorem.
 • OC OTI jest jedynym na polskim rynku ubezpieczeniem, który chroni odpowiedzialność cywilną operatora transportu intermodalnego i umożilwia transfer ryzyka na ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczenie OC OTI powinno być elementem systemu ochrony ubezpieczeniowej każdego OTI - jako samodzielna polisa lub klauzula (w przypadku mniejszych operatorów).
 • OC OTI dotyczy transportu krajowego oraz zagranicznego (także chińskich pociągów), a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód polegających na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej w transporcie intermodalnym drogowo - kolejowym oraz szkody w kontenerach morskich (jednostkach ładunkowych).
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odcinek transportowy oraz czynności terminalowe.

Przypadki i wyroki

 • wyrok S.N. z dn. 06.10.2004, sygn. akt I CK 199/04:

  "Jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte umową przewozu, a nie umową spedycji."
 • wyrok S.N. z dn. 20.02.2018, sygn. akt V CSK 205/17:

  “Jeżeli w treści oferty złożonej przewoźnikowi jest mowa tylko o przewozie rzeczy, a żadne konkludentne czynności nie wykazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych, obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest umową przewozu, a nie umową spedycji.”
 • wyrok S.A. w Szczecinie z dn. 29.12.2016, sygn. akt I ACa 804/14:

  “Umowa przewozu nie wymaga przy tym, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd I instancji, by była wykonywana osobiście przez zawierającego umowę jako przewoźnika, gdyż może on angażować do jej wykonania osoby trzecie. Powód wyraził nadto zgodę na posłużenie się przez pozwaną do wykonania umowy przewozu innymi osobami. Jeżeli zaś osoba przyjmuje ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcieoferty jest stricte umową 199/04)

Umów się na wideorozmowę

lub skontaktuj się z nami

  Dowiedz się jak będą przetwarzane Twoje dane
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO -- informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden roku liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert. Podanie danych ma charakter dobrowolny