Regulamin Transbrokers Secure

§ 1. DEFINICJE:

1.1 TRANSBROKERS SECURE (zwane także: USŁUGĄ) – stanowi usługę dodatkową do zamówionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i/lub odpowiedzialności cywilnej spedytora lub OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach której Usługodawca podejmuje czynności w celu likwidacji szkody zgłoszonej przez Klienta od momentu pozyskania informacji o szkodzie od Klienta do momentu wypłaty odszkodowania albo w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela do momentu wyczerpania drogi instancyjnej lub negatywnej Rekomendacji lub rezygnacji Klienta.

1.2 USŁUGODAWCA (zwany także BROKEREM) – Transbrokers.eu sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000 475034, NIP 8971791505, REGON 022202650, Zezwolenie Nr: 1981/13.

1.3 KLIENT – podmiot, który zakupił Usługę Assistance (Transbrokers Secure).

1.4 OFERTA – oferta przedstawiona Klientowi przez Usługodawcę.

1.5 AKTYWACJA USŁUGI – następuje:

a) w dniu następującym po dniu zamówienia przez Klienta Usługi pod warunkiem zapłaty (rozumianej jako moment uznania kwotą rachunku bankowego odbiorcy) przez Klienta na rzecz Usługodawcy płatności za Usługę w terminie wskazanym na Fakturze pro forma (dokument stanowiący podstawę do dokonania płatności) wystawionej przez Usługodawcę albo

b) w dniu następującym po dniu zapłaty (rozumianej jako moment uznania kwotą rachunku bankowego odbiorcy) przez Klienta płatności za Usługę w sytuacji nie zachowania przez Klienta terminu płatności za Usługę z Faktury pro forma.

1.6 REKOMENDACJA – opinia Brokera wydana po weryfikacji szkody, zgłoszonej przez Klienta, pod kątem zasadności i wysokości roszczenia.

1.7 UBEZPIECZYCIEL – podmiot uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

1.8 CERTYFIKAT – dokument wystawiony przez Usługodawcę potwierdzający zawarcie umowy i zamówienie przez Klienta Usługi.

1.9 PEŁNOMOCNICTWO – dokument potwierdzający umocowanie Usługodawcy do reprezentowania Klienta w ramach postępowania likwidacyjnego związanego z likwidacją szkody z posiadanego przez Klienta ubezpieczenia objętego Usługą.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY:

2.1 Klient ma możliwość zakupu usługi TRANSBROKERS SECURE na warunkach określonych w przedstawionej Klientowi przez Usługodawcę ofercie.

2.2 Umowa mająca za przedmiot świadczenie na rzecz Klienta przez Usługodawcę usługi TRANSBROKERS SECURE zostaje zawarta w momencie zapłaty (rozumianej jako moment uznania kwotą rachunku bankowego odbiorcy) przez Klienta na rzecz Usługodawcy kwoty określonej w Ofercie na podstawie Faktury pro formy udostępnionej Klientowi drogą elektroniczną.

2.3 Potwierdzeniem zawarcia umowy jest Certyfikat wystawiony przez Usługodawcę.

2.4 Umowa zawarta jest na czas określony, którego bieg rozpoczyna się :

a) w dniu następującym po dniu zamówienia przez Klienta Usługi pod warunkiem zapłaty (rozumianej jako moment uznania kwotą rachunku bankowego odbiorcy) przez Klienta na rzecz Usługodawcy płatności za Usługę w terminie wskazanym na Fakturze pro forma wystawionej przez Usługodawcę i kończy się z upływem okresu posiadanej przez Klienta umowy ubezpieczenia w dniu Aktywacji Usługi zakupionej za pośrednictwem Brokera, albo

b) w dniu następującym po dniu zapłaty (rozumianej jako moment uznania kwotą rachunku bankowego odbiorcy) przez Klienta płatności za Usługę w sytuacji niezachowania przez Klienta terminu płatności za Usługę z Faktury pro forma i kończy się z upływem okresu posiadanej przez Klienta umowy ubezpieczenia w dniu Aktywacji Usługi zakupionej za pośrednictwem Brokera. Usługa nie obejmuje likwidacji szkód, których powstanie miało miejsce przed aktywacją Usługi.

2.5 Po upływie okresu obowiązywania umowy, Usługa może zostać zamówiona i opłacona przez Klienta również na kolejne okresu ubezpieczenia, pod warunkiem dalszego świadczenia przez Usługodawcę Usługi.

2.6 Usługą objęte są szkody powstałe w okresie trwania Umowy, rozumianym zgodnie z pkt 2.4 powyżej.

§ 3. DOKUMENTY

Po Aktywowaniu Usługi Usługodawca prześle do Klienta:

  • Certyfikat potwierdzający wykupienie Usługi,
  • Wykaz dokumentów niezbędnych oraz instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia szkody,

§ 4. POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

4.1 Po zaistnieniu szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego oraz odpowiedzialności cywilnej spedytora lub OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Klient zgłasza szkodę niezwłocznie Usługodawcy na dane kontaktowe podane mu w Certyfikacie i z tym momentem rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne.

4.2 Zgłoszenie szkody przez Klienta powinno zwięźle i precyzyjnie określać okoliczności powstania szkody oraz zawierać dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

4.3 W ramach postępowania likwidacyjnego Usługodawca:

    • przyjmuje zgłoszenie szkody od Klienta na druku zgłoszenia z procedury likwidacji szkód,

    • przeprowadza analizę merytoryczną zgłoszenia; Usługodawca weryfikuje zgłoszenie i określa zakres wymaganych do likwidacji szkody dokumentów,

    • zgłasza szkodę zgodnie z postanowieniami zawartej przez Klienta umowy ubezpieczenia do Ubezpieczyciela,

    • w przypadku konieczności dokonania oględzin uszkodzonego towaru – koordynuje dokonanie oględzin przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora/komisarza awaryjnego,

    • zbiera od Klienta zgodnie z wytycznymi Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do analizy szkody,

    • przekazuje pełną dokumentację dotyczącą szkody do Ubezpieczyciela,

    • monitoruje proces likwidacji szkody,

    • dokonuje analizy otrzymanej decyzji Ubezpieczyciela pod kątem zgodności z zawartą umową ubezpieczenia,

    • w przypadku stwierdzenia niezgodności decyzji Ubezpieczyciela z zawartą umową ubezpieczenia, przygotowuje odwołanie od decyzji i wysyła je do Ubezpieczyciela,

    • w przypadku otrzymania odmowy ze strony Ubezpieczyciela, analizuje proces likwidacji celem wydania Rekomendacji.

4.4 Usługodawca na podstawie udzielonego mu przez Klienta pełnomocnictwa prowadzi postępowanie przed Ubezpieczycielem w celu likwidacji szkody, aż do wyczerpania drogi polubownej.

4.5 Postępowanie likwidacyjne kończy się z momentem wypłaty przez Ubezpieczyciela należnego odszkodowania lub skierowaniem zgłoszenia Klienta do obsługi przez kancelarię prawną na dalszych etapach wskutek braku możliwości osiągnięcia porozumienia z Ubezpieczycielem.

4.6 Za dodatkową odpłatnością uzależnioną od wysokości składki za polisę OCPD/OCS, możliwe jest rozszerzenia postępowania likwidacyjnego opisanego w pkt 1-5. Do wyboru są dwa warianty. Pomoc telefoniczna oraz Rzeczoznawca.

4.7 Oba warianty opisane w pkt. 4.6 i następnych obsługiwane są przez podmiot zewnętrzny – Noxa Insurance. Klient zgłasza chęć skorzystania z wykupionego wariantu Usługodawcy a Usługodawca po weryfikacji zgłoszenia przekazuje Klientowi telefoniczny numer kontaktowy do Noxa Insurance. Po zgłoszeniu się Klienta do Noxa Insurance, Limit godzinowy do wykorzystania, przypadający w ramach pakietu, opisany jest w pkt. 4.9 Regulaminu.

4.8 Wariant „pomoc telefoniczna” obejmuje telefoniczne wsparcie rzeczoznawcy Noxa Insurance w zakresie postępowania likwidacyjnego, w przypadku: zaistnienia szkody, problemów podczas załadunku lub rozładunku. Usługa świadczona jest w godzinach 8.00-17.00 od poniedziałku do piątku i realizowana jest w języku polskim lub angielskim.

4.9 Wariant „Pomoc telefoniczna” obejmuje telefoniczne wsparcie dla Klientów, którzy zapłacili składki do 3.000 zł. w wysokości 60 minut rocznie, dla Klientów, którzy zapłacili składki powyżej 3.000 zł. do 10.000 zł. w wysokości 90 minut rocznie a dla Klientów, którzy opłacili składki powyżej 10.000 zł., wysokość wsparcia jest ustalana indywidualnie. W przypadku przekroczenia w/w limitów rozmów, Noxa Insurance odmawia przyjęcia zlecenia od Klienta w ramach nin. usługi.

4.10 Wariant „Rzeczoznawca” obejmuje wariant „Pomoc telefoniczna” a ponadto oględziny niezależnego rzeczoznawcy na terenie Polski i UE (o ile polisa OCPD/OCS została rozszerzona o kraje UE), gdy potencjalna wysokość szkody przekracza 20.000 zł. i jednocześnie wystąpi jeden z poniższych przypadków:

    • ładunkiem są warzywa, owoce, pojazdy, maszyny, ponad gabaryty,
    • istnieje potrzeba natychmiastowej utylizacji ładunku,
    • zarówno nadawca, jak i odbiorca zrzekli się ładunku i zostawili go w gestii Ubezpieczonego,
    • przyczyną szkody jest wtargnięcie do przestrzeni ładunkowej osób trzecich a ładunkiem są środki spożywcze.

4.11 Wariant „Rzeczoznawca” obejmuje oprócz wsparcia z wariantu „Pomoc telefoniczna” także dodatkowe wsparcie dla Klientów, którzy zapłacili składki do 3.000 zł. w ilości dwóch oględzin rzeczoznawcy w okresie ubezpieczenia polisy OCPD, dla Klientów, którzy zapłacili składki powyżej 3.000 zł. do 10.000 zł. w ilości trzech oględzin rzeczoznawcy w okresie ubezpieczenia polisy OCPD a dla Klientów, którzy opłacili składki powyżej 10.000 zł., zasady wsparcia są ustalane indywidualnie. W przypadku przekroczenia w/w limitów oględzin, Noxa Insurance odmawia przyjęcia zlecenia od Klienta w ramach nin. usługi.

§ 5. POSTĘPOWANIE SPORNE

5.1 Broker, na podstawie akceptacji takiego działania przez Klienta, może przekazać zgłoszenie szkody do kancelarii prawnej, celem uzyskania oferty na prowadzenie postępowania sądowego przeciwko Ubezpieczycielowi.

5.2 Kancelaria przesyła do Klienta i Usługodawcy ofertę swoich usług i kalkulację kosztów postępowania przeciwko Ubezpieczycielowi.

5.3 Na podstawie oferty Klient podejmuje decyzję co do dalszych kroków.

5.4 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi na etapie sądowo-egzekucyjnym określa odrębna umowa z Kancelarią. Koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego ponosi Klient (w tym koszty sądowe i egzekucyjne oraz administracyjne).

§ 6. DANE OSOBOWE

6.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest Transbrokers.eu Sp. z o.o.

6.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.

6.3 Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone Polityce prywatności dostępnej na https://www.transbrokers.eu/polityka-prywatnosci/

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Klienta wyraża zgodę na kontakt z Usługodawcą i Kancelarią drogą elektroniczną (w tym przekazywania dokumentów drogą mailową) oraz na:

a) wystawienie i przesyłanie Faktury tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

b) otrzymywanie faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

7.2 Prawem właściwym dla sporów z tytułu świadczonych Usług przez Usługodawcę jest prawo polskie.

7.3 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

7.4 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

           7.5 Transbrokers.eu Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.)