OC Środowiskowe
– ubezpieczenie odpowiedzialności
za szkody w środowisku

Skalkuluj koszt ubezpieczenia środowiskowego

W wyniku działania osób trzecich, próba kradzieży złomu miedzianego z 2 szt. transformatorów prostownikowych na terenie podstacji XXX, efektem czego był wyciek oleju transformatorowego (8,00 Mg) do gleby. Została skażona gleba oraz rów melioracyjny odprowadzający wody opadowe z podstacji. Zanieczyszczoną glebę wykopano i wywieziono, jako odpad niebezpieczny.

Wartość kosztów likwidacji tej szkody szacuje się na ok. 500.000zł


W wyniku działania osób trzecich miało miejsce zdarzenie w rejonie podstacji XXX. Koszty, polegające na spuszczeniu 4.000 litrów oleju transformatorowego do gruntu na terenie Nadleśnictwa XXX. Celem likwidacji szkody dokonano wycinki drzew oraz wybrano warstwę zanieczyszczonej gleby w ilości 46,00 Mg. Pobrano również próbki zanieczyszczonej gleby celem określenia poziomu zanieczyszczenia. Obecnie przygotowywany jest plan wykonania rekultywacji zanieczyszczonego terenu.

Wartość kosztów likwidacji tej szkody szacuje się na ok. 400.000zł


Nastąpiła kradzież uzwojenia transformatora prostownikowego oraz oleju elektroizolacyjnego z kadzi transformatora na podstacji XXX. W związku z kradzieżą nastąpiło zanieczyszczenie olejem elektroizolacyjnym gruntu sąsiedniej działki. W ramach działań naprawczych została zebrana warstwa zanieczyszczonego gruntu oraz pobrano próbki gruntu do analiz.

Wartość kosztów likwidacji tej szkody szacuje się na ok 50.000 zł.


 

Uważasz, że OC działalności pokryje powyższe roszczenia związane z zanieczyszczeniem środowiska w przypadku szkody w transporcie? Sprawdź, dlaczego zakup ubezpieczenia środowiskowego ma sens:

Standardowa polisa OC działalności

Ubezpieczenie środowiskowe

Zanieczyszczenia nagłe- rozczenia osób trzecich zawiera zawiera
Zniszczenia stopniowe nie zawiera zawiera
Zniszczenia historyczne nie zawiera zawiera
Odpowiedizlność cywilna (szkody osobowe/ rzeczowe) Uszczerbek ciała, szkody rzeczowe zawiera zawiera
Koszty oczyszczania Gatunki i siedliska ochronne nie zawiera zawiera
Woda / gleba nie zawiera zawiera
Funkcje ekologiczne nie zawiera zawiera
Koszty oczyszczania nie zawiera zawiera
Utrata zysku nie zawiera zawiera
Koszty minimalizacji zysków nie zawiera zawiera

Poznaj koszt ubezpieczenia ENVIRO

1*. Liczba pojazdów silnikowych wykorzystywanych do prowadzenia Ubezpieczonej Działalności:

2. Czy Ubezpieczona Działalność obejmuje przewożenie towarów niebezpiecznych w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (zwanych dalej „towarami niebezpiecznymi ADR”) w stanie ciekłym?

3. Czy Ubezpieczona Działalność obejmuje przewożenie towarów niebezpiecznych ADR w stanie innym niż ciekły?

4*. Oczekiwany limit odpowiedzialności w okresie rocznym:

* -pola wymagane

Chcę skorzystać z przedstawionej kalkulacji

skontaktuj się z nami

    Dowiedz się jak będą przetwarzane Twoje dane
    Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO -- informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden roku liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert. Podanie danych ma charakter dobrowolny