Regulamin

§ 1 DEFINICJE:

ASSISTANCE – zbiór czynności wykonywanych przez Brokera od momentu pozyskania informacji o szkodzie od Klienta do momentu wypłaty odszkodowania albo w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela do momentu sporządzenia stosownego odwołania Klienta. Do zakresu usług Assistance nie wchodzą żadne czynności związane z postępowaniem sądowym.

BROKER – spółka Transbrokers.eu sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Fiołkowa 3/1, 52-200 Wysoka) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000 475034, NIP 8971791505, REGON 022202650, Zezwolenie Nr: 1981/13.

KLIENT– Użytkownik, który wyraził zgodę na przedstawienie oferty ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera na Platformie Trans.eu.

UBEZPIECZAJĄCY – Klient, który dokonał wyboru oferty ubezpieczeniowej i złożył zamówienie zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Załącznika.

UBEZPIECZYCIEL – towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące ochronę ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIA – ubezpieczenia obejmujące ofertę ubezpieczeń dla branży transportowej m.in. ubezpieczenia :

 • a) Ubezpieczeń transportowych rozumianych jako:
  1. Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, oraz ubezpieczenie kabotażu, skierowane do przewoźników posiadających wymaganą przepisami prawa licencję (OCP),
  2. Odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
  3. OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
  4. mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (Cargo),
  5. Komunikacyjne (OCPPM, AC, NNW, Assistance, pomoc prawna),
  6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związanego ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21.10.2009r.
 • b) Ochrony Prawnej,
 • c) Podróży służbowych (koszty leczenia. NNW, OC i bagaż),
 • d) grupowe ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia medyczne.

PEŁNOMOCNICTWO(List Brokerski)  –upoważnienie dla Brokera do dokonywania w imieniu Mocodawcy enumeratywnie wskazanych czynności prawnych. Dokument generowany jest elektronicznie dla danego Użytkownika. Jego podpisanie i odesłanie jest warunkiem otrzymania oferty oraz zakupu ubezpieczenia na podstawie przedstawionej przez Brokera oferty.
POLISA – dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.
KALKULACJA – czynność obliczania składki i jej wariantów, która jest jednym z istotnych warunków podjęcia rozmów o potrzebie ubezpieczeniowej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W ramach Platformyu Trans.eu Usługodawca umożliwia Użytkownikom, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Załączniku, dostęp do oferty Brokera.

2. Usługi Brokera polegają na stałym pośredniczeniu przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także wsparciu w sprawach o odszkodowanie pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem (w ramach usługi Assistance, której warunki świadczenia określa § 7 Załącznika) w zakresie ubezpieczenia zleconych Brokerowi ryzyk związanych z prowadzeniem działalności Klienta, bez prawa zaciągania wykraczających poza umocowanie Brokera zobowiązań.

3. Broker informuje, że nie posiada żadnych akcji albo udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, nic mu nie wiadomo aby jakikolwiek zakład ubezpieczeń posiadał udziały Brokera, uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników.

4. Broker informuje, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej.

5. Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej „Ustawą”) informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych są udzielane na wniosek i obejmują informacje, czy:

 • a) przedsiębiorca jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
 • b) osoba fizyczna jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych jako osoba, przy pomocy której broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie;
 • c) broker ubezpieczeniowy zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym także informację o numerze polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę;
 • d) broker ubezpieczeniowy wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Informacje te można uzyskać przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Klienta ofert ubezpieczenia przedstawianych za pośrednictwem wszystkich możliwych komunikatorów i środków kontaktu dostępnych na Platformie Trans.eu.

§ 3 BROKER

1. Broker zobowiązany jest do:

 • a) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na Brokerze również po rozwiązaniu stosunku umownego z Klientem,
 • b) wykonywania działalności z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia,
 • c) współpracy z Klientem,
 • d) posługiwania się przy wykonywaniu czynności brokerskich osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i wiedzę zapewniającą właściwą realizację prac i zobowiązań.

2. Niewykonanie przez Brokera jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie decyzji Klienta, w wyniku działania Klienta lub w wyniku braku wymaganego działania Klienta, nie stanowi jego naruszenia przez Brokera.

 

§ 4 KLIENT i UBEZPIECZAJĄCY

1. Klient lub Ubezpieczający zobowiązuje się do:

 • a) udostępniania Brokerowi w wyznaczonym terminie wszelkich uzasadnionych okolicznościami dokumentów, danych i informacji umożliwiających prawidłową realizację usługi przez Brokera,
 • b) podania danych zgodnych ze stanem faktycznym dotyczący jego sytuacji faktycznej i prawnej oraz jego szkodowości (rozumianej jako : liczby szkód zgłoszonych z polisy (OCP/OCS) Klienta za okres ostatnich 12 miesięcy) na potrzeby kalkulacji składki, w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, stałego i niezwłocznego informowania Brokera o wszelkich faktach i zmianach mających wpływ na jego sytuację w zakresie ryzyka objętego umową ubezpieczenia, a także o wszelkich wypadkach mogących rodzić odpowiedzialność Klienta za szkody wynikłe w związku z tymi wypadkami,
 • c) zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia jakie mają zastosowanie wobec Klienta (jako Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego) przy zawartych ubezpieczeniach, w szczególności dotyczących zakresu ochrony, obowiązków i wymaganych zabezpieczeń,
 • d) terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych za pośrednictwem Brokera do Ubezpieczycieli; brak terminowej wpłaty składki Brokerowi może spowodować brak ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego,
 • e) niezwłocznego informowania Brokera o szkodach na osobie lub mieniu objętych umowami ubezpieczenia zawartymi za pośrednictwem Brokera, zgodnie z procedurami przekazanymi Klientowi przez Brokera lub Ubezpieczyciela po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
 • f) nie ujawniania informacji dotyczących Brokera oraz jego działalności oraz przedstawionych mu za pośrednictwem Brokera lub Platformy Trans.eu ofert ubezpieczenia, stanowiących tajemnicę innym podmiotom, w szczególności innym brokerom i agentom ubezpieczeniowym.

2. Klient lub Ubezpieczający ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i prawdziwość danych, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej. Broker zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zadeklarowanych przez Klienta lub Ubezpieczającego na każdym etapie obsługi (w tym w momencie likwidacji szkody). Jeżeli okaże się, że dane zadeklarowane przez Klienta lub Ubezpieczającego nie są zgodne z rzeczywistym stanem Ubezpieczyciel może być uprawniony m.in. do:

 • a) Natychmiastowego rozwiązania umowy ubezpieczenia, tj. skutecznego na dzień otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, lub
 • b) Rekalkulacji składki, do której uzupełnienia Ubezpieczający zobowiązuje się w terminie wskazanym w warunkach umowy ubezpieczenia.

Szczegółowe obowiązki i uprawniania Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela określone są w warunkach umowy ubezpieczenia.

§ 5 WYBÓR OFERTY UBEZPIECZENIA

1. Wszelkie oferty otrzymane przez Klienta za pośrednictwem Platformyu Trans.eu zostały wynegocjowane i wypracowane wyłącznie przy udziale Brokera.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na udostępnienie Brokerowi za pośrednictwem Platformy Trans.eu wszystkich danych Użytkownika, w tym zawartych przez niego polis w zakresie Ubezpieczeń dla branży transportowej.

3. Po wyborze oferty i udzieleniu przez Klienta akceptacji umocowania Brokera na Platformie Trans.eu generuje się treść pełnomocnictwa, które Klient otrzymuje w formacie pdf na adres e-mail Klienta lub jest udostępniane Klientowi za pośrednictwem Platformyu Trans.eu. Otrzymane pełnomocnictwo Klient drukuje oraz podpisuje i umieszcza skan podpisanego pełnomocnictwa za pośrednictwem Komunikatora Trans na Platformie Trans.eu lub wysyła je na adres e-mail wskazany na Platformie Trans.eu a oryginał podpisanego pełnomocnictwa przesyła na adres Brokera.

4. Wszelkie czynności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia (w szczególności związane z podpisaniem i uzyskaniem dokumentu Polisy) Broker realizuje działając w imieniu i na rzecz Klienta.

5. Po umieszczeniu na Platformie Trans.eu skanu podpisanego pełnomocnictwa Klient dokonuje wyboru oferty ubezpieczenia, składając zamówienie za pośrednictwem Platformyu Trans.eu i zobowiązuje się do uiszczenia wymaganej składki w terminie 7 dni od dnia wystawienia Polisy lub w innym terminie wskazanym w warunkach umowy ubezpieczenia.

6. Wszelkie koszty ubezpieczenia związane z udzielaniem Klientowi ochrony ubezpieczeniowej m.in. opłacanie składki ubezpieczeniowej ponosi Klient jako Ubezpieczający.

7. Do czasu uiszczenia pełnej wpłaty tytułem należnej składki lub danej raty dokument Polisy oznaczony zostanie statusem : „nieopłacona”.

8. Po uiszczeniu pełnej płatności należnej składki lub danej raty dokument Polisy oznaczony zostanie statusem : „opłacona” wraz ze wskazaniem klasy Polisy.

9. W sytuacji, w której Ubezpieczający nie uiści całości kwoty wymaganej składki lub danej raty tytułem uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zostanie wezwany do uiszczenia płatności za pośrednictwem Komunikatora Trans z wyznaczeniem dodatkowego terminu i do uiszczenia płatności. W razie dalszego braku płatności wysłane zostanie wezwanie do Ubezpieczającego do uiszczenia wymagalnej płatności pod rygorem utraty ochrony ubezpieczeniowej.

10. W terminie dwóch dni roboczych od dnia uiszczenia pełnej kwoty płatności należnej składki lub danej raty Ubezpieczający otrzymuje skan Polisy ubezpieczeniowej na wskazany na Platformie Trans.eu adres e-mail a dokument Polisy zostaje udostępniony przy Profilu Ubezpieczającego na Platformie Trans.eu.

§ 6 WYNAGRODZENIE BROKERA

1. Za świadczone usługi związane z zawarciem umowy ubezpieczeniowej Klient nie ponosi żadnych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej i usługi Assistance, o której mowa w § 7, a wynagrodzenie Brokera z tego tytułu pokrywa w całości Ubezpieczyciel w ramach składki ubezpieczeniowej.

2. Broker umożliwia Klientowi skorzystanie z ofert ubezpieczenia, w tym zawiera w imieniu Klienta umowy ubezpieczenia, weryfikuje w imieniu Ubezpieczającego Polisę prezentowaną na Platformie Trans.eu oraz autoryzuje na Platformie Trans.eu Polisę zawartą za pośrednictwem Brokera.

3. Broker weryfikuje umowę ubezpieczenia lub przedstawiony przez Użytkownika dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową, pochodzący spoza Platformy  Trans.eu, za wynagrodzeniem określonym w cenniku.

4. W ramach świadczonych usług Broker na zlecenie Klienta będzie pośredniczył w wypracowaniu i przedstawi Klientowi ofertę ubezpieczenia obejmującą aneks do obecnie posiadanej przez Klienta i obowiązującej umowy ubezpieczenia.

§ 7 ASSISTANCE

1. Broker prowadzi na rzecz Klientów, którzy zawarli za pośrednictwem Brokera umowę ubezpieczenia potwierdzoną Polisą oraz zlecili Brokerowi świadczenie na ich rzecz w tym zakresie usług Assistance, polubowną likwidację szkód Klientów, które powstały w trakcie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej określonej w Polisie Klienta w zakresie związanym z wszczęciem i monitorowaniem polubownego postępowania likwidacyjnego.

2. Usługa Assistance jest usługą płatną i świadczona jest przez Brokera za wynagrodzeniem określonym w cenniku. Ewentualne warunki promocji Broker przedstawi Klientowi.

3. Skuteczne wszczęcie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Brokera następuje przez niezwłoczne zgłoszenie Brokerowi szkody lub roszczenia przez Klienta. Broker wstępnie weryfikuje przyjęte zgłoszenie pod względem istnienia ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zawartej przez Klienta umowy ubezpieczenia.

4. Pierwszy etap postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia szkody Klienta, a kończy uzyskaniem decyzji Ubezpieczyciela dotyczącej wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.

5. Drugi i ostatni etap polubownego postępowania likwidacyjnego następuje w przypadku odmowy przyznania odszkodowania przez Ubezpieczyciela lub przyznania go w wysokości niższej niż roszczenie Klienta. Broker informuje o wyniku postępowania danego Klienta i proponuje mu dalszy sposób działania. W przypadku, gdy odmowa wypłaty odszkodowania jest bezzasadna Broker wspiera Klienta w ustaleniu propozycji treści merytorycznego odwołania od decyzji Ubezpieczyciela.

6. Wszelkie koszty związane z postępowaniem likwidacyjnym ponosi Klient.

7. Broker nie uczestniczy w postępowaniach sądowych pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem.

§ 8 DANE OSOBOWE I INFORMACJE POUFNE

1 Broker – Transbrokers.eu Sp. z o. o.  z siedzibą w Wysokiej (ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, NIP: 8942764658, KRS: 0000720763, Polska jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie:
1) danych osobowych osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie realizacji umowy z Klientem (na podstawie Listu Brokerskiego),

2) osób fizycznych, które wyraziły zgodę na  przesłanie oferty/kalkulacji.

W zakresie danych osobowych przekazanych w celu kontaktu (dane pracowników, współpracowników) i pozyskania od ubezpieczyciela ofert, porównania ich i przekazania Państwu, oraz w postępowaniu likwidacyjnym (zarówno w ramach usługi assistance jak i poza nią) pełnimy rolę tzw. Podmiotu przetwarzającego (procesora).

2. Broker – Transbrokers.eu Sp. z o. o.  z siedzibą w Wysokiej (ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, NIP: 8942764658, KRS: 0000720763 w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest podmiotem przetwarzającym powierzone przez Klientów dane osobowe (dalej: Procesor) w zakresie danych osobowych przekazanych w celu kontaktu (dane pracowników, współpracowników) i pozyskania od ubezpieczyciela ofert, porównania ich i przekazania Klientowi, oraz w postępowaniu likwidacyjnym (zarówno w ramach usługi assistance jak i poza nią).


3. W zakresie danych, o których mowa w pkt 2 powyżej, Klient i Broker wraz z akceptacją Regulaminu zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której Procesor przyjmuje do przetwarzania powierzone przez Klienta danych osobowe.  


4. Procesor zobowiązuje się do:
a) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, oraz
b) zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
c) podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO i pomagania administratorowi wywiązać się z tych obowiązków,
d) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw. podpowierzenie przetwarzania danych jest dopuszczalne na rzecz podmiotów świadczących usługi wspierające świadczenie usług przez Procesora, na co Klient wyraża zgodę jako administrator danych,
e) pomagania Klientowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,
f) usunięcia danych lub do zwrotu danych Klientowi jako administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania, zgodnie z jego decyzją,
g) udostępnia Klientowi wszelkich informacji w zakresie powierzonych danych osobowych, niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwienia mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów.


5. Broker przechowuje dane osobowe w związku z obsługą potrzeb ubezpieczeniowych, przez czas niezbędny do realizacji usług (w tym czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej)  oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 1 roku od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.

6. Broker oświadcza, że dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

7. Broker może udostępniać dane osobowe ubezpieczycielom, podwykonawcom (podmiotom oferującym rozwiązania informatyczne i hostingowe), partnerom biznesowym (podmiotom, wspierającym nasze usługi) i podmiotom z grupy Trans.eu

8. Pytania i uwagi związane z danymi osobowymi należy kierować na:  dane@transbrokers.eu

9. Wszelkie informacje uzyskane przez Brokera w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta traktowane będą przez Brokera jako poufne i udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych zadań.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Klient poprzez zatwierdzenie Pełnomocnictwa niniejszym udziela na czas nieokreślony pełnomocnictwa Brokerowi do reprezentowania jego interesów w zakresie ubezpieczeń zgodnie z przepisami Ustawy w tym także do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia w oparciu o wybrane przez Klienta oferty ubezpieczenia lub doprowadzania do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym do pobierania od Klienta i odprowadzania w jego imieniu na rzecz Ubezpieczyciela składki, lub jej poszczególnych rat, wynikającej z umowy ubezpieczenia, wykonywania czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia także w sprawach o odszkodowanie a także organizowania i nadzorowania czynności brokerskich.

3. Klient może wypowiedzieć udzielone Brokerowi umocowanie przesyłając wypowiedzenie na adres e-mail lub za pośrednictwem komunikatora Platformy Trans z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego nie wcześniej niż przed zakończeniem okresu ubezpieczenia wynikającego z Polisy zawartej za pośrednictwem Brokera. W okresie wypowiedzenia Broker nadal będzie pełnił swoją funkcję bez ograniczeń.

4. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie: www.transbrokers.eu/regulamin.

Kontakt

 • Transbrokers.eu Sp. z o.o.
  ul. Fiołkowa 3
  52-200 Wysoka, Polska
 • (71) 726 31 74
 • info@transbrokers.eu
 • Zezwolenie 1981/13
Zapytaj o ofertę