Kto odpowiada za ładunek? Czyli klauzula czynności zabezpieczenia towaru w praktyce.

Klauzula zabezpieczenia towaru

Czy każdy przewoźnik ma dostęp do informacji o tym, gdzie zaczyna, a gdzie kończy się jego odpowiedzialność za powierzony mu ładunek? Wydawać by się mogło, że zasady te są jasno i precyzyjnie określone. Niekonsekwentne orzeczenia sądów i ubezpieczycieli pokazują, że sprawa wygląda inaczej.

Przewóz towaru typowego

Sytuacja pierwsza dotyczy przewozu typowego – na paletach. W tym przypadku przewoźnik powinien posiadać wiedzę na temat właściwego zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku. W zdobyciu tych informacji z pewnością pomogą wytyczne w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym.

Można je znaleźć w tym dokumencie.

Kto odpowiada za towar podczas załadunku i rozładunku?

Zgodnie z art. 43. ust. 1 prawa przewozowego, jeśli umowa przewozu lub przepis prawny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą do obowiązków nadawcy i odbiorcy. Dlatego zakładamy, że żaden z dokumentów przewozowych nie nakłada na przewoźnika obowiązku dokonania załadunku i rozładunku towaru.

Podczas załadunku, przewoźnik nie jest chroniony żadną klauzulą ubezpieczeniową. W celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej warto się dodatkowo zabezpieczyć wykupująć klauzulę załadunku i rozładunku.

Pamiętaj! Przewoźnik odpowiada za sprawdzenie rozmieszczenia ładunku

Jest to o tyle istotne, że złe rozmieszczenie może doprowadzić do uszkodzenia towaru. Żadna ze standardowych klauzul nie chroni przewoźnika. Wniosek jest jeden. Tylko dodatkowe ubezpieczenie uchroni firmę przed koniecznością pokrycia ewentualnych strat z własnego budżetu.

Kiedy przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności?

Zgodnie z Art. 17 ust. 4 pkt c CMR, przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała wskutek manipulowania, ładowania, rozmieszczenia, wyładowania towaru przez nadawcę, odbiorcę lub osoby działające na ich rachunek. W tym przypadku przepisy są jasno określone. Jednak czy nie pozostawiają pola do interpretacji

Wyobraźmy sobie załadunek płytek ceramicznych. Kilka dni po wykonaniu zlecenia klient zgłasza, że w paczce znalazł pęknięte płytki. Uszkodzenie teoretycznie mogły powstać już na etapie załadunku. Czy kierowca zawsze będzie mógł zobaczyć, że ewentualne uszkodzenia powstały dokładnie na etapie załadunku?

Sprawdź 👉  Czy można dostać odszkodowanie za wypadek spowodowany po spożyciu leków lub alkoholu?

Kto odpowiada za ładunek podczas transportu?

W przypadku przesyłek typowych odpowiedzialność za ładunek podczas na czas transportu leży po stronie przewoźnika. To on powinien sprawdzić stan towaru w momencie przekazywania ładunku.

Dlatego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ładunku odpowiedzialność leży po stronie przewoźnika. Również w tej sytuacji warto przemyśleć wzbogacenie swojej polisy o dodatkową klauzulę. Jest to klauzula czynności zabezpieczenia towaru.

Jeśli z umowy przewozu wynika, że załadunek i rozładunek należą do obowiązków przewoźnika, to oczywiście moment przejścia pieczy nad ładunkiem się przesunie w czasie – od chwili udostępnienia towaru do załadunku do momentu rozładowania pojazdu.

Odpowiedzialność za przewóz ładunku nietypowego

Żadna z powyższych zasad nie dotyczy sytuacji, w której mamy do czynienia z ładunkiem nietypowym. Co to jest ładunek nietypowy? Jest to ładunek, którego załadunek, rozmieszczenie na pojeździe, zabezpieczenie wymaga specjalistycznej wiedzy.

W takim przypadku każda z sytuacji będzie analizowana indywidualnie, dlatego to kierowca powinien zachować szczególną uwagę podczas wszystkich czynności związanych z transportem ładunku. I w razie stwierdzenia np. uszkodzenia, lub innych nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić ten fakt do wyznaczonej osoby.

Przykład

Firma przyjęła zlecenie na transport szyb na stojakach. Załadunek, zgodnie z dokumentacją, został wykonany przez kierowcę. Na miejscu rozładunku okazało się, że kilka szyb było pękniętych. Wartość szkody wyniosła 3 233 zł.

Wartość szkody nie była duża, więc w celeu ustalenia przyczyn szkody, ubezpieczyciel nie powołał biegłego. Ponieważ z oświadczenia kierowcy wynikało, że w czasie transportu nie powstały żadne okoliczności, z którymi można wiązać powstanie szkody. np. gwałtowne hamowanie, itp., ubezpieczyciel założył, że do szkody doszło w trakcie załadunku i odszkodowanie zostało wypłacone z przedmiotowej klauzuli.

Zasada działania klauzuli ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo szkody w towarze, wynikające z czynności zabezpieczania towaru pod warunkiem:
zlecenia wykonania tych czynności ubezpieczonemu w zleceniu transportowym, gdy przewoźnik ma możliwości, wiedzę i umiejętność dokonania tych czynności, posiada urządzenia i środki zabezpieczające odpowiednie dla danego rodzaju towaru.

Sprawdź 👉  Za co 4 wypadek na europejskich drogach odpowiedzialny jest nadawca ładunku

Klauzula stawia trzy warunki, które należy spełnić. Niedochowanie choćby jednego z nich może oznaczać problemy z ochroną ubezpieczeniową, szczególnie w przypadku dwóch ostatnich warunków – chodzi tu właśnie o towar nietypowy.

Praktyka pokazuje, że tak ważny element zlecenia jakim jest załadunek i rozładunek nie podlega w standardzie ochronie ubezpieczeniowej. Jeżeli mamy do czynienia z ładunkiem standardowym to po stronie kierowcy należy odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Co jeżeli ładunek został zabezpieczony prawidłowo, ale został załadowany w sposoby, który doprowadził do uszkodzenia?

Specjaliści z dziedziny ubezpieczeń podkreślają, że tylko dodatkowe klauzule ochronią firmę transportową i brak wiedzy odnośnie zakresu polisy może oznaczać konieczność pokrywania strat z własnej kieszeni.