Klauzula Informacyjna

25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator).

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden rok liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert.
Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Autor:

Kontakt

 • Transbrokers.eu Sp. z o.o.
  ul. Fiołkowa 3
  52-200 Wysoka, Polska
 • (71) 726 31 74
 • info@transbrokers.eu
 • Zezwolenie 1981/13
Zapytaj o ofertę