Transbrokers kategorie

Klauzula postojowa a treść zlecenia transportowego

12 lipca 2019

Kierowca, żeby zatrzymać się na przepisową pauzę, musi to zrobić na odpowiednim parkingu. Czy wybór właściwie chronionego miejsca na postój leży tylko w interesie właściciela firmy transportowej?

Wydawać by się mogło, że to kwestia ważna jedynie dla przewoźnika. Tylko pozornie. O ile w sytuacji przewozu mienia neutralnego, potencjalna likwidacja szkód nie musi być bolesna dla właściciela towaru, o tyle w przypadku przewozu mienia podwyższonego ryzyka,na pozór prosta likwidacja może stać się drogą pełną niespodziewanych zdarzeń. Dlaczego tak jest?

Odpowiedzialność za szkody jedynie na parkingach strzeżonych?

Podstawowym elementem polisy, który ustalany jest na etapie analizy potrzeb, jest wskazanie miejsc, gdzie w czasie transportu ładunku zaplanowane są pauzy. Wielu  naszych Klientów dziwi fakt zadawania takich pytań w XXI wieku. Jednak wynika ono z zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej jako: OWU) i praktyk rynkowych. Większość ubezpieczycieli w OWU posiada zapis wskazujący odpowiedzialność przewoźnika za szkody podczas postoju jedynie na parkingach strzeżonych. 

Parking musi spełniać następujące warunki: teren ogrodzony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking. Kluczowe do procedowania likwidacji w takim wypadku jest przedłożenie biletu parkingowego potwierdzającego postój na takim parkingu.

Odstępstwem od tak skonstruowanego zapisu są jedynie sytuacje losowe, na które wpływu sam kierowca nie ma i wiadomym jest, że gdyby do takiego zdarzenia nie doszło, zatrzymałby się na parkingu strzeżonym.  

Chodzi m.in. o następujące sytuacje:

 1. a) wypadek lub awaria środka transportu uniemożliwiająca bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie jazdy,
 2. b) konieczność udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 3. c) dokonywanie formalności celnych lub związanych z przejazdem drogą płatną,
 4. d) nagłe zachorowanie kierowcy w przypadku, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy,
 5. e) kontrola drogowa przez uprawnione władze,
 6. f) nakaz postoju przez uprawnione władze.

Postój na parkingu niestrzeżonym

Istnieją na rynku tzw. klauzule dodatkowe, które umożliwiają dostosowanie zapisów ubezpieczenia, które uwzględniają miejsca postojowe dopasowane do bardziej realnych sytuacji. Wyróżnić tutaj należy polisową dopuszczalność postoju na parkingu niestrzeżonym zlokalizowanym w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, restauracji czy też w najszerszym dostępnym na rynku ujęciu – parkingach przy autostradowych. Z racji tego, że jest to klauzula dodatkowa każdy ubezpieczyciel inaczej zakreśla zakres dopuszczalnych sytuacji, w wyniku których możliwe jest zatrzymanie pojazdu wraz z ładunkiem na parkingu innym niż strzeżony. 

Przykładowe zdarzenia to postój wynikający z:

 • przepisów o czasie pracy kierowców,
 • tankowania paliwa lub uzupełnienia innych płynów eksploatacyjnych,
 • zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
 • spożywania posiłku,
 • braku możliwości przekazania ładunku odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce poza godzinami pracy odbiorcy,
 • nagłe pogorszenie warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczną dalszą podróż
 • zakazy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Rzeczywistość likwidacyjna pokazuje, że niestety każda sprawa związana z postojem jest inna,a jej rezultat zależny od posiadanego materiału dowodowego. W sytuacji przewozu ładunków neutralnych łatwiej przekonać ubezpieczyciela do złagodzenia standardu likwidacji. Jednak w sytuacji przewozu mienia podwyższonego ryzyka (np. elektronika) większość decyzji odwołuje się do tzw. należytej staranności przewoźnika czy też umiejętności przewidzenia możliwych skutków postoju w miejscu narażonym na potencjalne zdarzenie szkodowe. Na ten aspekt wpływają dwa elementy.

 1.  rodzaj pojazdu jaki wykorzystany jest do przewozu ładunku
 2.  Liczebność załogi wysłanej do realizacji zlecenia.

Analiza zleceń od  naszych Klientów wskazuje, że w żadnym z nich nie ma wzmianki o tym, gdzie rekomendowany jest postój. Wyjątki to działanie na umowach generalnych. Co raz częściej w zleceniu nie wskazuje się również typu towaru, jaki ma zostać przetransportowany – oczywiście pod kątem minimalizacji ryzyka szkody, działanie takie jest zasadne, jednak nie wpływa na prawidłowość zaplanowania trasy. Co więcej, rozmowy z firmami spedycyjnymi wykazały, że na etapie doboru przewoźnika nie zwraca się uwagi na zapisy polis w kontekście klauzul postojowych. Takie działanie obarczone jest wysokim ryzykiem odmowy wypłaty odszkodowania szczególnie w sytuacjach szkód, do których dochodzi w wyniku kradzieży.  O ile właściciel ładunku nie ma często wpływu na to, jaka firma przewiezie jego towar, o tyle firma spedycyjna powinna wykazać się profesjonalizmem w zakresie doboru przewoźnika. Nie wystarczy sprawdzić, czy przewoźnik posiada j ważną polisę OCPD. Kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników  łańcucha dostaw jest również sprawdzenie, w jakim zakresie polisa może zostać uruchomiona.

Oczywiście w sytuacji ewidentnego zawinienie przewoźnika, gdy nie da się do szkody wykorzystać katalogu wyłączeń jego odpowiedzialności, odmowa wypłaty świadczenia z polisy nie jest równoznaczna z brakiem obowiązku pokrycia szkody z własnej kieszeni. Jednak z racji wysokości poniesionej szkody nie każdy przewoźnik będzie wypłacalny. Zatem nawet w sytuacji, gdy na etapie zlecenia nie chcemy zdradzać typu ładunku zwróćmy uwagę na możliwości postojowe znajdujące się na trasie przejazdu i skontrastujmy to z możliwościami zadziałania polisy w tym zakresie. 

Dlaczego trzeba sprawdzać wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu?

12 lipca 2019

Nieredukcyjna suma gwarancyjna

Rynek ubezpieczeń oferuje dwa rodzaje zapisu wysokości sum gwarancyjnych czy sum ubezpieczeń, które wskazują do jakiej maksymalnej wartości ponoszona będzie odpowiedzialność w ramach wykupionej polisy. Dlaczego to tak ważny element w polisie?

Zacznijmy od wyjaśnienia kluczowych pojęć.

Suma redukcyjna (tzw. agregat, “na jedno i wszystkie zdarzenia”) – opcja, w której po każdej wypłaconej szkodzie zmniejsza się kwota pozostała do wykorzystania sumy odpowiedzialności.

Suma nieredukcyjna inaczej nazywana stałą sumą lub sumą na każde zdarzenie – opcja gwarantująca, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia wpisana w polisie nie będzie zmniejszona o wypłaconą kwotę. Nie trzeba będzie dopłacać składek, żeby wyrównać ubytek (tzw. doubezpieczenie).

Jak to wygląda w praktyce? 

Załóżmy, że wykupiliśmy polisę OCPD na sumę ubezpieczenia 100 000 EUR. Nasz ładunek skradziono, a my dostaliśmy 25 000 EUR odszkodowania. Jeśli mamy standardową umowę z tzw. redukcyjna sumą na następną szkodę pozostanie nam tylko 75 000 EUR. O taką kwotę zredukowano sumę ubezpieczenia po poprzedniej wypłacie. Natomiast mając sumę ustaloną “na każde zdarzenie”, na kolejne szkody pozostanie nam nadal 100 000 EUR.

Pułapki związane z sumą redukcyjną

Wszystko wydaje się proste, kiedy czytamy definicje. Jednak jak wygląda rzeczywistość? Jak wspominałam w poprzednich artykułach, nie istnieje centralna baza ewidencji szkód w ładunkach. Oznacza to, że aby uzyskać informację o tym, czy na danej polisie zgłoszone zostały szkody, musimy zwrócić się z pytaniem bezpośrednio do ubezpieczyciela. 

Drugim problemem są tzw. okresy przedawnienia. Polisa przewoźnika należy do kategorii umów odpowiedzialności cywilnej. W umowach tego typu występują różne triggery, czyli sytuacje, od których uzależnione jest uruchomienie polisy. W polisach OCPD odpowiedzialność warunkuje wystąpienie szkody w ładunku, w sytuacji gdy pieczę nad towarem pełni przewoźnik. Mechanizm powstania szkody w polisach przewoźnika oparty jest na przepisach prawa transportowego, które wskazują wyraźnie moment powstania odpowiedzialności. Co ważne, szkoda nie musi powstać od razu w chwili realizacji transportu, ale może uwidocznić się po zakończeniu transportu, w momencie gdy realizuje się już całkiem inne zlecenie.

Co więcej, szkodę z polisy przewoźnika może zgłosić nie tylko sam właściciel polisy, ale też bezpośrednio osoba, która posiada tzw. legitymację prawną do jej zgłoszenia, czyli poszkodowany (nadawca czy też odbiorca ładunku). W takiej sytuacji bardzo często sam przewoźnik może nie wiedzieć, że na jego polisie powstała tzw. rezerwa ubezpieczeniowa. To zabezpieczona część sumy ubezpieczenia, która w sytuacji wykazania odpowiedzialności przewoźnika za zdarzenie zostanie wypłacona uprawnionemu.

Przewoźnik, który posiada polisę z odrębnymi limitami, sytuacja, jaką opisałam, nie dotyczy. Nawet jeśli zostanie zgłoszona szkoda, właściciel firmy transportowej nie poniesie konsekwencji, ponieważ w dalszym ciągu suma ubezpieczenia pozostanie nienaruszona dla nowego zdarzenia.

Jednak gdyby w tej samej sytuacji polisa posiadała sumę na jedno i wszystkie zdarzenia, wówczas kolejny kontrahent zgłaszający szkodę musi liczyć się z tym, że w ramach odpowiedzialności polisowej może nie dostać pełnego odszkodowania. Pamiętajmy, że w ramach polisy OC, o ile nie umówiono się inaczej, nie istnieje górna granica ilości zdarzeń, które mogą wystąpić. Tym samym nigdy nie możemy mieć pewności, które miejsce w kolejce po odszkodowanie zajmujemy.Dlatego właśnie zanim wybierzemy przewoźnika do współpracy, sprawdźmy, jak skonstruowana jest suma gwarancyjna.

Kontakt

 • Transbrokers.eu Sp. z o.o.
  ul. Fiołkowa 3
  52-200 Wysoka, Polska
 • (71) 726 31 74
 • info@transbrokers.eu
 • Zezwolenie 1981/13
Administratorem danych osobowych jest Usługodawca- Transbrokers.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3 (kontakt: info@transbrokers.eu). Dane osobowe będą przetwarzane w celu (a) przygotowania do zawarcia, a następnie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (b) odpowiedzi na pytanie skierowane przez formularz kontaktowy (art. 6 ust.1 lit f RODO), (c) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną- art. 6 ust.1 lit.a RODO, tj. zgoda podmiotu danych, która może być wycofana w dowolnym momencie, (d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w tym prowadzenie działań marketingowych oraz dochodzenie należności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących prawach może Pani/Pan znaleźć w Polityce Prywatności.
Zapytaj o ofertę