Standardowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w OCPD. Sprawdź, które możesz włączyć do swojej polisy

wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ubezpieczenia polisy OCPD wynika z treści prawa przewozowego oraz konwencji CMR. Jest on opisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, podobnie jak wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Poznajcie najczęstsze z nich i sprawdźcie, czy i które z nich można włączyć do ubezpieczenia.

Autorem ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) jest zawsze ubezpieczyciel (formalnie rzecz biorąc, jest to uchwała zarządu zakładu ubezpieczeń). W związku z tym katalog wyłączeń będzie różny, w zależności od ubezpieczyciela.

Ogólne warunki ubezpieczenia są pochodną prawa przewozowego oraz konwencji CMR, które niejednokrotnie ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność przewoźnika, natomiast nie zawsze wszystkie wyłączenia są cytowane w o.w.u.

POBIERZ WYKAZ WYŁĄCZEŃ Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ >>>

1. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, które dotyczą ubezpieczyciela i przewoźnika

Część z wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej dotyczy i ubezpieczyciela i przewoźnika. Wynikają one zawsze z treści Prawa przewozowego lub Konwencji CMR.

Skoro przepisy prawne uwalniają od odpowiedzialności przewoźnika, to uwalniają także ubezpieczyciela, np.:

 • brak lub wadliwe opakowanie, jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie,
 • naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni,
 • przewóz żywych zwierząt,
 • inne.

Część z nich można włączyć do ochrony za pomocą specjalnych klauzul, np. klauzuli przewozu żywych zwierząt. Oczywiście najczęściej wiąże się to z dodatkową składką.

2. Niektóre wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej zwalniają tylko ubezpieczyciela, ale nie przewoźnika

Szczególnie niebezpieczne dla przewoźnika są te wyłączenia, które nie wynikają z treści prawa przewozowego.

W takim wypadku ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności ale przewoźnik nadal ją ponosi, np.:

 • rażące niedbalstwo i wina umyślna,
 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • użycie pojazdu niesprawnego,
 • użycie pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru,
 • prowadzenie pojazdu przez osobę nieuprawnioną,
 • przewóz samochodami, które ze względu na ciężar lub wielkość wymagają zezwoleń, a przewoźnik nimi nie dysponował lub się do nich nie zastosował,
 • inne.

W drugim przypadku przewoźnik będzie zobowiązany pokryć szkodę z własnych środków.

Niektóre z wyłączeń mogą zostać przywrócone za pomocą klauzul, np. rażące niedbalstwo i wina umyślna za pomocą klauzuli reprezentantów, szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, itp. inne nie. Trzeba jednak pamiętać, że najczęściej nie przywracamy całej ochrony a tylko jej część, głównie z powodu limitów oraz warunków dodatkowych, które zostały zamieszczone w poszczególnych klauzulach.

POBIERZ WYKAZ WYŁĄCZEŃ Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ >>>