Czy można dostać odszkodowanie za wypadek spowodowany po spożyciu leków lub alkoholu?

 

wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu lub leków

Czy za spowodowanie wypadku lub zniszczeń, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu lub leków znajdujących się na liście środków psychoaktywnych, można otrzymać odszkodowanie? Klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Warto poznać szereg istotnych ograniczeń, które w sobie zawiera. Poniżej przedstawiamy treść popularnych zapisów, jakie znajdziemy w klauzulach. Przykładowe zapisy klauzuli zostały opatrzone krótkim komentarzem. Dzięki temu znacznie łatwiej je zrozumieć.

Uwaga na lekarstwa!

Na liście środków odurzających znajdują się leki na receptę. Są to lekarstwa, które można przyjmować nie tylko w warunkach szpitalnych. Używanie tego rodzaju leków jest równoznaczne z używaniem środków odurzających. Warto wcześniej ustalić z kierowcą czy leki, które przyjmuje, nie są uznane jako odurzające w Polsce, a także w krajach, w których będzie prowadził pojazd.

Zgodnie z treścią klauzuli: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w ładunku wskutek prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości (ocenianym zgodnie z właściwymi przepisami miejsca zaistnienia szkody) lub odurzenia środkami, po użyciu których prowadzenie pojazdu jest niedozwolone.

Ograniczona ochrona ubezpieczeniowa

Zatem odszkodowanie będzie dotyczyło tylko szkody w przesyłkach, a nie np. pojazdu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 CMR przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień, które:
– wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność,
– przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu.

Dotyczy to sytuacji jeżeli szkoda powstała wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego niedbalstwa.

Zgodnie z treścią klauzuli: ochroną ubezpieczeniową obejmuje się wyłącznie odpowiedzialność cywilną przewoźnika z tytułu szkód rzeczowych w przyjętych do przewozu przesyłkach, jeśli spowodowane zostały one przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika z innych tytułów nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Niskie odszkodowanie

Klauzula zawiera, zazwyczaj niezbyt wysoki, limit odpowiedzialności. Czyli w ramach dość drogiej polisy możemy liczyć na niewielkie odszkodowanie. I można być pewnym, że prawdopodobnie nie wystarczy to na pokrycie szkody całkowitej.

Zgodnie z treścią klauzuli: ustala się limit odpowiedzialności 15.000 euro w ramach sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla OCPD w ruchu międzynarodowym oraz 8.000 euro w ramach sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia dla OCPD w ruchu krajowym.

Minimum 2500 zł opłaty

Co to jest “franszyza redukcyjna”? Jest to wkład własny w odszkodowanie. Warto zwrócić uwagę na ten zapis, bo mówi on tyle, że musimy zapłacić minimum 10% wartości szkody i nie mniej niż 2.500 zł. Co ciekawe ubezpieczyciel nie podaje maksymalnej kwoty franszyzy redukcyjnej.

Zgodnie z treścią klauzuli: do odszkodowania wypłacanego na podstawie niniejszej klauzuli ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.500 zł.

Brak odnawialnego limitu

Czyli każde zdarzenie zmniejsza ilość środków finansowych, jakie zawiera w sobie polisa. I można ją sobie “wytracić” już po pierwszym zdarzeniu.

Zgodnie z treścią klauzuli: każdorazowa wypłata z tytułu zaistnienia zdarzenia objętego ochroną w ramach klauzuli pomniejsza limit określony w klauzuli o wypłaconą kwotę.

Trzy fakty, o których koniecznie należy pamiętać

Fakt #1 przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody

Każdy wypadek lub uszkodzenie wyrządzone pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających pozbawia ochrony, jaką daje konwencja CMR. W konsekwencji na przewoźnika spada pełna odpowiedzialność za szkody i utracone korzyści. Klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu zabezpiecza w pewnym stopniu przewożony towar. I należy pamiętać, że nie stanowi ona dla przewoźnika stuprocentowego zabezpieczenia.

Fakt # 2 Ubezpieczyciel natychmiast zażąda pokrycia całej straty

Zgodnie z art. 43. pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Zakład ubezpieczeń ma prawo do uzyskania zwrotu wypłaconego ubezpieczenia:
– jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie,
– w stanie po użyciu alkoholu,
– w stanie nietrzeźwości,
– po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Fakt #3 Uwaga na popularne serwisy

Unia Europejska nie posiada identycznych norm, które określają stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwość. Podobna sytuacja dotyczy pozostałych państw. Warto przykładać uwagę do tego, co się czyta w Internecie. Popularne serwisy podają limity – ale warto sprawdzić czy dotyczą one kierowców zawodowych. Profesjonaliści muszą liczyć się z bardziej surowymi normami i są kraje, w których obowiązuje okrągłe zero procent.

Podsumowanie: klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu

Jest to dość droga polisa, której to wykupienie nigdy nie chroni przewoźnika w 100%. Aby z niej skorzystać, należy również opłacić “wkład własny” – jak podano w klauzuli, nie mniej niż 2.500 zł. Ponadto chroni tylko przewożony ładunek do dość niskiej kwoty. Warto dokładnie przeanalizować zapisy i jak zawsze sprawdzić, w jakiej sytuacji nie będzie ona miała zastosowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z TransBrokers.eu