Klauzula odpowiedzialności za podwykonawców w ubezpieczeniu OCPD

Odpowiedzianość za podwykonawców w Ubezpieczeniu OCPD

Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców. Może się jednak przed tym zabezpieczyć, wykupując stosowną klauzulę do ubezpieczenia OCPD.

Art. 3 Konwencji CMR stanowi, że przewoźnik drogowy odpowiada za działania i zaniechania innych osób, którymi się posługuje w wykonaniu przewozu tak, jak za swoje własne działania. Mogą to być w szczególności:

  • dalsi przewoźnicy,
  • firmy prowadzące prace przeładunkowe lub zabezpieczające ładunek,
  • przedsiębiorcy składowi, agencje celne itp.

Podobnie sprawa została uregulowana w przypadku transportów krajowych. Zgodnie z art. 5. Prawa przewozowego przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom, jednak ponosi on odpowiedzialność za ich działania tak, jak za swoje własne.

Warto zadbać o klauzulę podwykonawców

Na mocy prawa przewoźnik automatycznie ponosi odpowiedzialność za swoich podwykonawców, jednak polisa OC przewoźnika drogowego niekoniecznie tak samo automatycznie będzie udzielać niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Ogólne warunki ubezpieczenia OC przewoźnika zwykle milczą na ten temat. Aby uniknąć niedomówień i ewentualnych problemów w razie ewentualnej szkody, dobrze jest włączyć do polisy tzw. klauzulę podwykonawców.

Warto także posiadać tę klauzulę, ponieważ spedytorzy mogą oczekiwać, że zostanie ona ujęta w zakresie ubezpieczenia.

Uwaga na zakaz podzlecania

Trzeba wiedzieć, że zleceniodawca może żądać, by przewoźnik cały przewóz wykonał osobiście. Jeśli tak się właśnie stanie, wówczas koniecznie należy się do tego obowiązku zastosować. Złamanie zakazu podzlecania może zostać zakwalifikowane jak rażące niedbalstwo (art. 29 CMR), co oznacza, że w razie ewentualnej szkody przewoźnik ponosić będzie szereg bardzo dotkliwych dla niego konsekwencji, o których pisaliśmy niegdyś.

Na marginesie warto także dodać, że złamanie zakazu zlecania przewozu podwykonawcom może być także obwarowane karami umownymi.