Czekolada na drodze – odszkodowanie z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Ubezpieczenie OC - Czekolada na drodze

W ostatnim czasie doszło do dwóch medialnych szkód – do wycieku 20 ton płynnej czekolady na autostradę A2 oraz do wycieku 23 ton mleka na drogę krajową nr 10. Mamy więc już krainę czekoladą i mlekiem płynącą, pytanie jednak, jak to się ma do ubezpieczeń. Za co zapłaci ubezpieczyciel a za co nie?

Jeśli chodzi o szkodę w przewożonym ładunku, to jest to sprawa odpowiedzialności przewoźnika a więc w grę wchodzi ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego lub ubezpieczenia cargo. A co z czyszczeniem jezdni? Z ewentualną szkodą w środowisku? Ze stratami, jakie poniósł zarządca autostrady itp.?

Jakie szkody są objęte ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem:

  • tzw. szkody osobowe – wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
  • tzw. szkody rzeczowe – utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Ruch pojazdu = bezruch.

Użyte powyżej pojęcie: “w związku z ruchem pojazdu” jest nieintuicyjne. Z lekcji fizyki wiemy, że z ruchem mamy do czynienia, gdy coś się przemieszcza. W przypadku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z ruchem mamy do czynienia także w przypadku… bezruchu…:

  • stojący pojazd też może wyrządzić szkodę, np. gdy się zapali,
  • do szkody może dojść, gdy wsiadamy do pojazdu,
  • do szkody może dojść, gdy pojazd jest ładowany itp.

Ubezpieczenie OC Pojazdu

Jakie szkody są wyłączone z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

  1. Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu, w którym szkoda została wyrządzona.
  2. Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.
  3. Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
  4. Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jak widać, zakres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest bardzo szeroki. Ochrona obejmuje wszystko to, co nie zostało wyłączone, czyli cztery ww. przypadki.

Czekolada na drodze – podsumowanie:

Wracając do wylanej czekolady można powiedzieć, że zarówno koszty sprzątana autostrady, jak i straty poniesione przez zarządcę autostrady są objęte zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Gdyby doszło tam także do skażenia środowiska, wówczas koszty rekultywacji obciążałyby już bezpośrednio przewoźnika.

Pozostaje pytanie, czy suma gwarancyjna (1,22 mln zł) wystarczy na pokrycie wszystkich roszczeń?