KL/NNW na pojazd – nowa oferta

Firma transportowa, która wysyła kierowców poza granice Polski, ponosi odpowiedzialność za koszty leczenia kierowcy. Wielu przewoźników uważa, że EKUZ jest alternatywą dla prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia. Jednak analiza tego, co oferuje EKUZ pokazuje, że tak nie jest. Najrozsądniej jest pobrać kartę EKUZ i jednocześnie wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia (KL/NNW). W razie szkody taniej będzie skorzystać z prywatnej polisy. Jeśli zdarzenie będzie na tyle poważne, że koszty leczenia przewyższą sumę ubezpieczenia, wówczas EKUZ będzie nieoceniony.

Przykładowe koszty leczenia

EKUZ wszędzie gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych, problem w tym, że w większości tych krajów obowiązuje współpłacenie za usługi medyczne. Przewoźnik ponosi część kosztów leczenia swojego kierowcy. No i należy się liczyć z kolejkami do lekarza. Problemem jest też brak pokrycia kosztów transportu sanitarnego do Polski. Nie zawsze pacjent jest w stanie tak po prostu wrócić do Polski – potrzebny jest transport sanitarny. To brzmi drogo.

Holandia

Stan faktyczny: upadek podczas wychodzenia z kabiny ciągnika siodłowego

Świadczenia:

 • koszty hospitalizacji: 110.000 zł,
 • transport sanitarny do Polski: 3.500 zł.

Hiszpania

Stan faktyczny: udar mózgu

Świadczenia:

 • koszty hospitalizacji: 158.000 zł
 • transport sanitarny do Polski: 125.000 zł
 • koszty leczenia w Polsce: 8.500 zł

Szwajcaria

Stan faktyczny: krwawienie z przewodu pokarmowego

Świadczenia:

 • koszty hospitalizacji: 97.000 zł
 • transport sanitarny do Polski: 75.000 zł

Niemcy

Stan faktyczny: ból zęba

Świadczenie:

 • pokrycie kosztów honorarium stomatologa: 1.330 zł

Alternatywa dla EKUZ? Ubezpieczenie KL/NNW

Pakiet KL / NNW adresowany jest do firm transportowych. Zgodnie z przepisami pracodawca w całości odpowiada za szkody leczenia swoich pracowników poza granicami Polski. Ubezpieczenie KL pokrywa te koszty, dlatego interesariuszem jest firma przewozowa. Ubezpieczenie NNW, które zapewnia kierowcy odszkodowanie w razie uszkodzenia ciała lub jego  rodzinie w razie śmierci. W ramach NNW ubezpieczony jest każdy kierowca, który prowadził pojazd zgłoszony do ubezpieczenia NNW.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest, w zależności od wybranego wariantu:

1) koszty leczenia Ubezpieczonego za granicą Polski i kraju stałego pobytu, poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;

2) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenie z tytułu śmierci, a także świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy, koszty przekwalifikowania, koszty dziennego świadczenia szpitalnego, świadczenie w związku z zawałem serca i udarem mózgu oraz adaptacją miejsca zamieszkania lub pojazdu;

3) w ubezpieczeniu bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego w tym służbowego – mienie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje wypadki polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu lub sprzętu elektronicznego w tym służbowego podczas jego transportu, przechowywania lub użytkowania w trakcie podróży;

4) odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego w życiu prywatnym – ochrona obejmuje szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego w okresie odbywania podróży;

5) w ubezpieczeniu usług assistance – zwrot kosztów związanych ze zorganizowaniem oraz udzieleniem pomocy podczas podróży Ubezpieczonego;

6) zwrot kosztów poszukiwań i ratownictwa poniesionych na akcję poszukiwawczą i ratowniczą przeprowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownictwa;

7) zwrot kosztów wynikających z opóźnienia podróży, odwołania podróży, anulowania noclegu lub biletu podróżnego;

8) zwrot kosztów podróży pracownika zastępczego lub kosztów wynajęcia kierowcy.

 

√ Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład produktu – wybierz jeden z trzech gotowych wariantów

 

Mity na temat EKUZ

❌ Mam EKUZ nie potrzebuję ubezpieczenia KL/NNW.

EKUZ nie jest dobrym rozwiązaniem dla przewoźnika:

 • w większości krajów obowiązuje współpłacenie, w związku z tym w razie szkody należy się liczyć z kosztami,
 • w niektórych krajach należy pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni a następnie starać się o zwrot,
 • obowiązują kolejki do lekarza czy lekarza stomatologa (zgodnie z realiami kraju zdarzenia) co może wpłynąć na terminowość dostawy,
 • w niektórych krajach tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych nie obejmuje niektórych świadczeń, np. leczenia stomatologicznego, czy leków,
 • transport sanitarny poszkodowanego do Polski w celu kontynuacji leczenia nie jest objęty zakresem EKUZ.

W artykule EKUZ vs. prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla kierowcy znaleźć można podumowanie świadczeń gwarantowanych w ramach karty EKUZ na przykładzie krajów, do których transporty najczęściej  realizują przewoźnicy

W części krajów przewoźnik najpierw pokrywa wszelkie koszty z własnej kieszeni, a dopiero po zakończeniu leczenia starać się o ich odzyskanie z lokalnej kasy chorych. Do krajów tych należą:

 1. Belgia, gdzie dotyczy to lekarza pierwszego kontaktu, świadczeń ambulatoryjnych,
 2. Dania, gdzie dotyczy to zabiegów stomatologicznych, kosztów leków,
 3. Finlandia, gdzie dotyczy to kosztów leków,
 4. Francja, gdzie dotyczy to wszelkich poniesionych kosztów,
 5. Luksemburg, gdzie również dotyczy to wszelkich poniesionych kosztów.

 

❌ EKUZ jest darmowy a za KL/NNW muszę płacić

EKUZ jest darmowy tylko do pierwszej szkody. W razie szkody może powstać konieczność poniesienia:

 • tzw. udziału własnego w kosztach leczenia, które może wynieść do 40% wszystkich kosztów,
 • 100% kosztów w przypadku, gdy dany rodzaj świadczenia nie jest objęty koszykiem świadczeń gwarantowanych, np. opieka stomatologiczna w niektórych krajach.

W części krajów przewoźnik najpierw pokrywa wszelkie koszty z własnej kieszeni, a dopiero po zakończeniu leczenia starać się o ich odzyskanie z lokalnej kasy chorych.

Nasze ubezpieczenie KL

Standardy rynkowe

Do ubezpieczenia zgłaszamy pojazd

 • Pojazdy  rotują wolniej. Firma transportowa użytkuje je zazwyczaj kilka lat, podczas pracownicy zatrudniają się i zwalniają bardziej dynamicznie.
 • Unikamy biurokracji, o której mowa po prawej stronie. Składki nie trzeba doliczać do przychodu pracownika.
 

Do ubezpieczenia zgłaszamy kierowcę

Trzeba:

 • zgłosić każdego pracownika do zakładu ubezpieczeń,
 • dodać  składkę do przychodu kierowcy i opodatkować,
 • w razie potrzeby wykreślić pracownika i dokonać zwrotu składki.
Jeśli obsada jest dwuosobowa, wówczas automatycznie ochroną objęci są obaj kierowcy bez zwyżki składkiOchrona obejmuje tych kierowców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia
Niska składka przy zachowaniu wysokiej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu KL – już od 144zł za rok/ za pojazdWysoka składka i niska suma ubezpieczenia
Definicję uszkodzenia ciała rozszerzono o następstwa zawału serca oraz udaru mózgu

 • Choroba wieńcowa w przypadku kierowców to choroba zawodowa.

Ubezpieczenie obejmuje również COVID

Zakres ubezpieczenia zazwyczaj nie obejmuje następstw zawału serca lub udaru mózgu
Koszt pracownika zastępczegoZakres ubezpieczenia nie zazwyczaj tego nie obejmuje
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM w ramach dwóch z trzech wariantówODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM –  konieczność zakupu dodatkowego, odrębnego ubezpieczenia

 

Jakie są najważniejsze zalety ubezpieczenia KL/NNW w stosunku do EKUZ

 • W razie zdarzenia ubezpieczyciel niezwłocznie organizuje i ponosi koszty kosztów leczenia. Przewoźnik nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.
 • Ubezpieczenie KL/NNW pozwala zminimalizować ryzyko nieterminowej dostawy poprzez szybki dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza stomatologa lub ambulatorium. Nie trzeba stać w kolejce.
 • Ubezpieczenie KL/NNW zapewnia pokrycie kosztów kierowcy zastępczego w razie hospitalizacji kierowcy, który prowadził zgłoszony do ubezpieczenia pojazd.
 • Kierowca otrzymuje świadczenie dzienne w razie czasowej niezdolności do pracy.
 • W razie hospitalizacji kierowca otrzymuje świadczenie szpitalne.

Chcesz poznać szczegóły?

Skorzystaj z formularza

lub napisz do nas zapytania@transbrokers.eu